Kdz. Ereğli ve Devrek Sosyal Güvenlik Merkezlerinde Yapılan İşlemler ve İstenen Belgeler

KDZ.EREĞLİ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Banka Değişikliği

Dilekçe

25 gün

2

Bilgi Edinme Görüşİsteme İşlemleri

1- Dilekçe (yazılı başvuru için)

2- E-posta (elektronik ortamda başvuru için)

15 gün

3

Banka/Ptt Şube Değişikliği

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

25 gün

4

Verese İşlemleri (Ölen Sigortalı Ve Hak Sahiplerinin Hak Edip De Alamadığı Aylık/Gelirlerin Ödenmesi)

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1- Talep Dilekçesi

2-Veraset ilamı

3- Veraset ve intikal vergisi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan belge.

30 gün

5

Emzirme Ödeneği Verilmesi

1-Talep Dilekçesi

2-Doğum Raporu veya KPS’den Alınan Bilgiler

1 gün

6

Sağlık Aktivasyon İşlemleri

1-Beyan Taahhüt Belgesi

1 dakika

7

Geçici İşGöremezlik Ödeneği Verilmesi

1-Talep Formu

2-Çalışmazlık Belgesi

3-Vizite Kağıdı

4-Doğum Raporu

1 gün

8

5510 Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A Kapsamında SigortalıOlanların Çalıştıkları İşyerlerinin Tescil Edilmesi

İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

1- Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,

2- Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

3- Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,

4- Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini,

5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

6- Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin adsoyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini,

7- İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,

8- İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini,

işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir.

İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler

2 gün

9

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti

Dilekçe

1 gün

10

E-Bildirge Başvuru

1- e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu

2- e-Sigorta Sözleşmesi

a- İşverenin gerçek kişi olması durumunda başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de eSigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

b- İşverenin tüzel kişi olması durumunda başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

1 gün

11

Borcu Yoktur Yazıları

1-4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih 2007-75 sayılı Genelge ekinde yer alan “4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu(Ek-6 )” ile başvurmaları gerekmektedir.

2-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih 2009-106 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu(EK1) ile yapılacaktır.

1 gün

12

E-Borcu Yoktur Başvuruları

1- e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

2- e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi

Tüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında:

3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

4- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

5 - Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

Gerçek Kişi başvurusunda:

6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

7- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

8-Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

9 - Üst düzey yöneticilerin göreve başlama, görev bitiş tarihlerinin belgelenmesi.

1 gün

13

İlişiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 gün

14

5510 Sayılı Kanunun 4/1-A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Kesilen İdari Para Cezalarına İtiraz

1-Dilekçe

15 gün

15

Günlük Kazanç Beyanının Alınması İşlemi

1-Prime esas günlük kazanç beyan talep formu

4 gün

16

T.C Başbakanlık Bilgi Edinme (Bimer)

* Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9)

15 gün

DEVREK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Banka Değişikliği

Dilekçe

25 gün

2

Bilgi Edinme Görüşİsteme İşlemleri

1- Dilekçe (yazılı başvuru için)

2- E-posta (elektronik ortamda başvuru için)

15 gün

3

Banka/Ptt ġube Değişikliği

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

25 gün

4

Emzirme Ödeneği Verilmesi

1-Talep Dilekçesi

2-Doğum Raporu veya KPS’den Alınan Bilgiler

1 gün

5

Sağlık Aktivasyon İşlemleri

1-Beyan Taahhüt Belgesi

1 dakika

6

Geçici İşGöremezlik Ödeneği Verilmesi

1-Talep Formu

2- Çalışmazlık Belgesi

3- Vizite Kağıdı

4-Doğum Raporu

1 gün

7

Günlük Kazanç Beyanının Alınması İşlemi

1-Prime esas günlük kazanç beyan talep formu

4 gün

8

T.C Başbakanlık Bilgi Edinme (Bimer)

* Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9)

15 gün