Başka Odadan Nakil Gelenlerin Eczane Açması İçin Gerekli Olan Belgeler

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER

1- Kayıtlı olduğu eczacı odasından nakil yazısı, Eczacı nakil geldiği bölgedeki eczanesinin ruhsatını bulunduğu bölgedeki Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiğine dair tutanak

2- Müracaat dilekçesi (Sağlık Müdürlüğüne Hitaben)

3- Ön ve arka sayfaları doldurulmuş matbu form; Başvurularda eczacının T.C. Kimlik Numarası da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulup, muhtar onayı yaptırılmalıdır. (İl sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır)

4- Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün ) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.

5- Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur. "Eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur" ifadesi mutlaka olacaktır.

6- Göz raporu; Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

7- Ruhsat harç makbuzu : İller arasında yapılan nakiller içindir. Aynı ilde yapılan nakillerde harç yatırılması gerekmemektedir. Mevcut ruhsat üzerine şerh verilecektir.

8- Kroki: Eczanenin adı, adresi, eczacı adı, net kullanım alanı ve konumu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı) gösterir kroki

(Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebatını açık gösterir krokinin aslı ve krokinin eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun (Eczacılık ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygundur) bölge eczacı odası temsilcisi ve sağlık grup başkanlığınca onaylanması;

a) Vaziyet planında eczanenin konumunun açıkça gösterilmesi (Eczane olacak yerin kapı numarası, eğer eczanenin her iki yanında dükkan yada bina var ise kapı numarasının belirtilmesi, cadde ve sokak adlarının mutlaka belirtilmesi, Eczanenin belediyece verilen kapı numarası dışında ayrı sokak yada caddeye bakan kapısı krokide gösterilmek şartıyla olabilir, ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belediyeden adresi doğrulayan resmi yazı alınarak eczane olacak yerin ve bitişik dükkan veya binaların kapı numaraları ile cadde-sokak isminin belirtilmesi gerekmektedir.) Ayrıca belediyeden Eczane yerinin dükkan (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı.

b) Eczanenin net kullanım alanının (içten içe) belirtilmesi ve onaylanması
c) Dış ölçümlerinin metrekare olarak belirlenmesi
d) Eczane içi yerleşim düzeninin gösterilmesi (Lavabo, masa, vitrin, raf, depo vs. bölümleri gibi)
e) Eczane krokisinde krokiyi çizen mimarın kaşe ve onayı olacak.
f) Daha sonra eczane olacak yerin 6197 sayılı kanun ve ek yönetmelik hükümlerine uygun olduğu önce faaliyet göstereceği Sağlık Ocağı Tabipliği ve sonra Zonguldak Eczacı Odası temsilciliği tarafından onaylanacak, dosya Sağlık müdürlüğü tarafından eczacı odasına gönderildikten sonra Zonguldak Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır. Bu onay işlemleri tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğünce de gerekli onay yapılacaktır.)

9- Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

10- Eczacının 4 adet vesikalık fotoğrafı : Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.

11- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

12- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

** Eczanenin faaliyet göstereceği bölgenin Sağlık Ocağı Tabipliğince hazırlanan “Eczane olarak kullanılacak yere ait uygunluk belgesi "

ECZACI ODASININ İSTEDİĞİ EVRAKLAR

Yukarıdaki evrakların aynısından ve ek olarak aşağıdakiler

1- Müracaat dilekçesi (Eczacı Odasına Hitaben)

2- Eczane açacak eczacı evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi (Bayan Eczacılardan)

3- Kira Kontratı

4- Demirbaşların fatura fotokopileri (buzdolabı, hassas terazi, raf ve dolaplar),(proforma fatura kabul edilmez)

5- Nüfus kağıdı fotokopisi

6- İkametgah senedi

7- Eczacı Odası Temsilcisinden muvazaa olmadığına dair yazı

8- Noterden ikinci şahısların hak talep etmeyeceklerine dair taahhütname (Taahhütname için tıklayınız.)

9- Eczacı adına düzenlenmiş elektrik ve su makbuzları, eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlanıldığını gösterir fatura yada bu hizmetlerden yararlanıldığına dair ilgili birimlerden alınan yazı.

10-Kiralanan mahallin iskan raporu veya tapu örneği (Bununla ilgili Belediyeden işyeri olarak kullanıldığına dair yazı) Mülk kendine aitse tapu sureti, yoksa yapı kullanım izni, mülk kira ise tapu sureti veya yapı kullanım iznine ek olarak kira sözleşmesinin sureti.

11-Belediyeden adres tesbit ve Eczane yerinin dükkan (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı.

12- Eczane sigorta poliçesi fotokopisi.

13- Kayıtlı olduğu eczacı odasından nakil yazısı

NOT: Evraklar çift nüsha olacak, asıl ve fotokopi olan evraklar 2 ayrı plastik telli dosyada sıra ile düzenlenmiş bir şekilde teslim edilecek

- Dosyada yer alan evraklarda eczane olacak işyerinin adresini oluşturan ifadelerin farklı olmaması gerekmektedir.

- Eczane olarak kullanılacak dükkanın kapısı krokide belirtilmek üzere birden fazla olabilir. Ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur.

- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl sağlık Müdürlüğü'ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.