DÜNYADA NE VAR NE YOK NiSAN BÜLTENi

“Eczac?lar Çok Kullan?lan OTC’lerde Dan??manl?k Hizmeti Sunuyor”, “?ngiltere’de Bitkisel ?laçlar?n Sat???na ?li?kin Yeni Kurallar Getirildi”, “Avrupa Parlamentosu Sa?l?k Alan?nda E?itsizlikleri Gidermeye Yönelik ?lke Karar? Ald?”, “Kanada’da K?rsal Kesimlerde ?laca Eri?im ?çin ?laç Otomatlar? (Otomatik Makine) Kullan?lacak” ba?l?kl? haberlerin de yer ald??? "Dünyada Ne Var Ne Yok" Bülteni'nin Nisan Ay? say?s?na web sitemizin ana sayfas?n?n sol taraf?ndaki menüde, ayn? isimle yer alan bölümden eri?ebilirsiniz