EKONOMi YÖNETiMi iLE iLAC SANAYi ARASiNDA VARiLAN MUTABAKAT HAKKiNDA BiLGiLENDiRME

BilindiGi gibi, Ekonomi Yönetimi tarafindan yapilan planlamada, 2010 yilinda ilaC harcamalari iCin 14.6 milyar TL lik bir bütCe ayrilmiS, bu bütCenin aSilmasi halinde ise, kamu kurum iskontosu artiSi ve ilaC fiyat düSüSü gibi yöntemler uygulanmasi öngörülmüStür.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010 yilina yönelik yaptiGi deGerlendirmelerde, ilaC harcamalari iCin ayirdiGi bütCenin aSildiGi tespit edildiGinden, oluSan farkin telafisi iCin ilaC sanayi ile bir dizi görüSme yapilmiS, bu görüSmeler doGrultusunda, KKi artiSi ve/veya ilaC fiyat düSüSlerinin olmasinin beklendiGi 03.12.2010 tarihinde internet sayfamizda yayimlanan OLASi FiYAT DüSüSLERi VE KAMU KURUM iSKONTOSU ARTiSLARi HAKKiNDA BiLGiLENDiRME baSlikli duyurumuzda da belirtilmiStir.

Eczaci kamuoyuna CeSitli kaynaklardan yapilan aCiklamalarda, ilaClara uygulanan kamu kurum iskontosunun %15lik bir artiSla, %23ten %38e CikarilacaGi, ayrica, referans fiyat uygulamasinin %66 dan %60a indirilerek, tüm ilaC fiyatlarinda %10luk bir indirim saGlanacaGi ve bu iki uygulama ile ilaC fiyatlarinda yaSanacak yaklaSik %25lik düSüSün eczanelerde yaratacaGi stok zararinin ilaC sanayi tarafindan kesinlikle karSilanmayacaGi Seklinde bilgiler aktarilmiSti.

Merkez Heyetimiz tarafindan geliSmelerin yakindan izlendiGi, gerekli görüSmelerin sürdürüldüGü ve eczaci kamuoyunda belirsizlik ve tedirginlik yaratan aCiklamalara itibar edilmeden, konu hakkinda gerekli bilgilendirmelerin tarafimizdan yapilmasinin beklenmesi bildirilmiStir.

Bu kapsamda, Türk Eczacilari BirliGi Merkez Heyeti, konunun ilgili taraflari olan SaGlik BakanliGi, CaliSma ve Sosyal Güvenlik BakanliGi ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görevli Bakanlar, Bakanlarin müsteSarlari ve ilgili Genel Müdürler ile bir dizi görüSme gerCekleStirmiS, son olarak dün akSam saat 21.30’da SaGlik Bakani Sayin Prof.Dr.Recep AkdaG ile bir görüSme yapmiStir.

Bugün (10.12.2010) sabah saatlerinde ekonomi yönetiminin ilaC sanayi ile yaptiGi görüSmelerin sonunda,

- Kamu kurum iskontosu %23 olarak uygulanan ilaClar iCin, kamu kurum iskontosunda % 9,5 luk artiS yapilacaGi konusunda taraflar arasinda uzlaSmaya varildiGi,

Ayrica Merkez Heyetimizin talepleri doGrultusunda,

ilaC Fiyat Kararnamesinde,

- ilaC fiyatinin SaGlik BakanliGi ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGünce aCiklanmasi ile yeni fiyatin uygulanmaya baSlamasi arasindaki sürenin 5 iS gününden 15 güne Cikarilmasi,

- Bu uygulama ile baSlamak ve bundan sonra yaSanacak toplu ve haftalik tüm ilaC fiyat düSüSlerinde geCerli olmak üzere, fiyati düSen ilaClarin karekodlarinin ilaC Takip Sistemine kayit edilmesi suretiyle, fiyati düSen bu ilaClarin neden olacaGi stok zararinin depolar kanaliyla ilaC sanayi tarafindan tam ve eksiksiz olarak ödenmesi,

Düzenlemelerinin yapilacaGi bilgisi alinmiStir.

Yukarida yer alan mutabakatin, tam ve eksiksiz olarak SaGlik Uygulama TebliGi DeGiSikliGi ve ilaC Fiyat Kararnamesi DeGiSikliGi olarak Resmi Gazetede yayimlanmasi sonrasinda kesinleSeceGi aCiktir.

Konu, ilgili taraflarca sözlü olarak teyit edilmiS olup, BirliGimiz tarafindan yapilan bu aCiklama, bilgilendirme niteliGindedir.

Ayrica, Türk Eczacilari BirliGi olarak, eczacilarin kamu kurum iskontosu artiSindan kaynaklanan ciro kaybina baGli olarak yaSayacaklari ekonomik kayiplarin giderilmesi iCin akilci ve kalici bir sistem deGiSikliGi yapilmasi ile, eczane stoklarinda oluSan farkliliGa yönelik olarak bir defalik stok düzeltme hakki saGlanmasi konularinda Ekonomi Yönetimi ile görüSmelerimiz ve CaliSmalarimiz devam etmektedir. Ayni kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de protokol görüSmeleri sürdürülmekte olup, bu CaliSmalarla ilgili geliSmeler hakkinda gerekli bilgilendirmeler internet sayfamiz üzerinden duyurulacaktir.

TüRK ECZACiLARi BiRLiGi

MERKEZ HEYETi