ODAMIZIN 2022 YILI MALİ KONGRESİ

Sayı : 26.A. 1115

Zonguldak, 24/08/2022

Sayın Üyemiz,

Odamızın 2022 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Kongresi aşağıdaki gündem gereğince 23/Eylül/2022 Cuma günü saat 13.30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın 24/Eylül/2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Odamız hizmet binasında (Mithatpaşa Mah. Aziziye Cad. No:123 Kat:4 Zonguldak) yapılacaktır.

2022 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kuruluna üyelerimizin 24/Eylül/2022 Cumartesi günü saat 13.30’da iştiraklerini önemle rica ederiz.

GÜNDEM:

1/- Açılış ve yoklama

2/- Genel Kurul Divan Seçimi

(1 Başkan,1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)

3/- Saygı Duruşu

4/- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

5/- Yönetim Kurulu Mali Raporu okuması

6/- Denetleme Kurulu Raporu okunması

7/- Raporların görüşülmesi

8/- Raporların ibrası

9/- 2022-2023 Tahmini Bütçe tasarısının görüşülmesi

10/- 2022-2023 Tahmini Bütçe tasarısının onaylanması

11/- Dilek ve temenniler

12/- Kapanış

NOT: 08/03/1995 Tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6643 sayılı “TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ” yasası’nın 8. maddesine göre;

“Oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile Seçimli toplantılarda Oy kullanmayanlar, yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar”

(Mazeretlerin Oda Genel Kurulu Toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 sayılı yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli üye aidatı 166,80-TL’sıdır.)

Ecz. Ayşegül KARA
BAŞKAN

Ek dosya için tıklayınız...