37.B.01.05.001957
Ankara, 24.05.2010

T.C.SOSYAL GüVENLiK KURUMU BASKANLiGi
Genel SaGlik Sigortasi Genel MüdürlüGüne
ANKARA

BilindiGi gibi SaGlik BakanliGi ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGü tarafindan yayimlanan 02.03.2010 tarih ve 2010/12 sayili Genelgenin 4 ve 6nci maddelerinin yürürlüGü DaniStay 10uncu Dairesi tarafindan durdurulmuStur.

Bu Genelgeye atfen Kurumunuz tarafindan 09.03.2010 tarih ve 2010/38 numara ile bir Genelge yayimlanarak, karekodlu ilaClar ile ilgili iSlemlere aCiklik getirilmiSti. 2010/38 sayili Genelgenin 6nci maddesinde “ 6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak iSlem görmeye baSlayacaktir. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafindan karekodlanacak, bu iSlemler firma sorumluluGunda olarak ecza depolari ve eczanelerde yapilabilecektir” ve devaminda ise “…Karekodsuz ürünler eski Sekliyle diS ambalajinda bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reCeteye eklenmesi suretiyle 01/06/2010 tarihine kadar ödenecektir. ilaC ambalajlarina karekod konulmasi sürecinde diS ambalajinda;

a) Karekod, barkod ve fiyat kupürü (üzerinde iptal edildiGine dair ibare bulunan veya bulunmayan),

b) Karekod ve barkod,

c) Yalnizca karekod,

gibi muhtelif Sekillerde üretilmiS ürünlerin karekod, barkod, fiyat kupürü ve benzeri kisimlarinin tamaminin kesilerek reCeteye eklenmesi suretiyle Kurumumuza gönderilmesi halinde 15/05/2010 tarihi dahil olmak üzere bedelleri ödenecektir. Bu ürünler 16/05/2010 tarihi itibariyle yalnizca ilaC Takip Sistemi üzerinden onay alinarak Kuruma fatura edilecektir. ilaC Takip Sisteminden onay alinarak Kuruma fatura edilen ürünlerin herhangi bir bölümünün reCeteye eklenmesi gerekmemektedir.

01.06.2010 tarihi itibariyle tüm ürünler sadece iTS üzerinden onay alinarak Kuruma fatura edilecektir.” denilmektedir.

DaniStay 10uncu Dairesinin SaGlik BakanliGinin 2010/12 sayili Genelgesindeki karekodsuz ilaClar ile 01.06.2010 tarihi itibariyla karekodlanmiS olacaGi ve bu iSlemin firmalarin sorumluluGunda gerCekleStirileceGi Seklindeki hükmünün yürütülmesinin durdurulmasi, Kurumunuzun yayimladiGi ve bu Genelgeyi dayanak gösteren 2010/38 sayili Genelgeyi de baGlayici niteliktedir. Anayasa’mizin 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduGu vurgulanmakta ve 138. maddesinin son fikrasinda “ Yasama ve yürütme organlari ile idare, mahkeme kararlarini uygulamak zorundadir; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarini hiCbir surette deGiStiremez ve bunlarin yerine getirilmesini geciktiremez ” Seklinde aCik, kesin ve buyurucu bir kurala yer verilmektedir.

2577 sayili idari Yargilama Usulü Yasasi’nin 28. maddesinin 4001 sayili yasayla deGiSik 1. fikrasinin tümcesi de “ DaniStay, Bölge idare Mahkemeleri, idare ve Vergi Mahkemeleri’nin esasa ve yürütmenin durdurulmasina iliSkin kararlarinin icaplarina göre idare, gecikmeksizin iSlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur denilmektedir.

Kurumunuz ile BirliGimiz arasinda 19.01.2009 tarihinde imzalanan ve 28.02.2010 tarihinde de yenilenen Protokol hükümlerine göre Türkiye’de halkimiza ilaC temin hizmeti veren eczanelerde karekodsuz olarak stoklarda bulunan ilaClarin orani eczane stoklarinin %40 ila % 70’ini oluSturmaktadir. Ayrica Kurumunuz ile BirliGimiz arasinda yapilmiS Protokolün hiCbir yerinde karekodlu ilaC temin edileceGine yönelik bir hüküm bulunmamaktadir. Zira BirliGimiz ile kurumunuz arasinda yapilan Protokol “düzenleyici nitelikte” olup, bu Protokolde deGiSiklik yapilmamasi halinde hukuki sonuClar doGabilecektir.

20.05.2010 tarihinde SaGlik Bakani Sayin Prof.Dr. Recep AKDAG baSkanliGinda yapilan ve CaliSma ve Sosyal Güvenlik BakanliGi MüsteSari, SGK BaSkani, SaGlik BakanliGi MüsteSar Yardimcilari, GSS Genel Müdürü, ilaC ve Eczacilik Genel Müdürü, BirliGimizin BaSkani ve ii. BaSkani, ilaC Firmalarinin dernek baSkanlari, Ecza Depoculari DerneGi yetkilileri ve kooperatif temsilcisinin bulunduGu toplantida, Sayin Bakan tarafindan yapilan aCiklamada karekodsuz ilaClarin “kusurlu ilaC” olarak görüleceGi ve bu ilaClarin SGK tarafindan satin alinmayacaGi belirtilmiS olup bu ilaClar ile ilgili olarak tereddütler hâsil olmuStur.

Karekodu bulunmayan ilaClar ile ilgili olarak Kurumunuzca yayimlanan 2010/38 sayili Genelgenin DaniStay 10.Daire BaSkanliGinin karari uyarinca uygulanma imkani bulunmamaktadir. Mahkeme karari doGrultusunda Kurumunuzca da iSlem yapilmasi ve 01.06.2010 tarihine iliSkin oluSan belirsizlik ve eczaci kamuoyunda yarattiGi tedirginliGi giderecek Sekilde konuya ivedilikle aCiklik getirilmesi gerektiGini deGerlendirmekteyiz.

Aksi takdirde hastalarimizin ilaca ulaSiminin güCleStiGi yeni bir kaos ortamindan, eczaci, kamu ve Kurum zararindan endiSe etmekteyiz.

Bilgilerinizi ve gereGini arz ederim.

Saygilarimla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Ek-1