Eczane Naklinde İstenen Belgeler

AYNI BÖLGE ECZACI ODASI SINIRLARI DAHİLİNDE YAPILACAK ECZANE NAKİLLERİNDE İSTENEN BELGELER

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER

1-Müracaat Dilekçesi ( Sağlık Müdürlüğüne ve Eczacı Odasına hitaben)

2- Matbu Form: Başvurularda eczacının "T.C. Kimlik Numarası" da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir. (eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) (İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır)

3- Vesikalık fotoğraf, Son 1 (bir ay içerisinde çekilmiş 4x6 boyutlarında 4 (dört) adet fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.)

4- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının ( ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.

5- Göz Raporo: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

6- Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur. "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunacak

7- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

9- Ruhsat Harç Makbuzu: İller arasında yapılan nakiller içindir. Aynı İlde yapılan nakillerde harç yatırılması gerekmemektedir. Mevcut ruhsat üzerine şerh verilecektir.

10- Kroki: Eczacının adı, Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki.

Bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’na Başvurularak Krokiler onaylatılır. Oda Temsilcisine de onaylatılarak dosya Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.
RÖLEVE PLANINDA (KROKİ); ECZANE OLACAK YERİN VAZİYET PLANI İLE RÖLEVE PLANINI ÇİZEN MİMARIN MÜHÜR VE İMZASI BULUNMALIDIR. RÖLEVE PLANINDA ECZANENİN AÇIK ADRESİ (eczanenin kapı numarası ile yan komşularının da kapı numaraları yazılacak cadde ve sokak adlarının mutlaka belirtilmesi, Eczanenin belediyece verilen kapı numarası dışında ayrı sokak yada caddeye bakan kapısı krokide gösterilmek şartıyla olabilir, ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur.), KONUMU, BÖLÜMLERİ (Eczane içi yerleşim düzeninin gösterilmesi (Laboratuvar, toksik dolabı, ilaç dolabı, masa, vitrin, raf, depo vs. bölümleri gibi), BOYUTLARI (Eczanenin iç ve dış ölçümleri tek tek döküm halinde yazılacak), ECZACININ İSMİ AÇIK OLARAK GÖSTERİLMELİ, EN AZ 1/50 veya 1/100 ÖLÇEĞİNDE DOSYA KAĞIDI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMALIDIR.),

a)Belediyeden adresi doğrulayan resmi yazı alınarak eczane olacak yerin ve bitişik dükkan veya binaların kapı numaraları ile cadde-sokak isminin belirtilmesi gerekmektedir.

b)Belediyeden adres tesbiti ve Eczane yerinin dükkan (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı.

ECZACI ODASINCA İSTENEN EVRAKLAR

1- Yukarıdaki evrakların aynısı ve aşağıda belirtilenler

2- Müracaat dilekçesi (Eczacı odasına hitaben)

3- Eczane açacak eczacı evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi (Bayan Eczacılarda)

4- Kira Kontratı

5- İkametgah senedi

6- Taahhütname (noter tasdikli)(Taahhütname için tıklayınız.)

7- Eczacı Odası Temsilcisinden muvazaa olmadığına dair yazı

8- Eczacı adına düzenlenmiş elektrik ve su makbuzları, eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlanıldığını gösteriri fatura ya da bu hizmetlerden yararlanıldığına dair ilgili birimlerden alınan yazı.

9- Kiralanan mahallin iskan raporu veya tapu örneği (Bununla ilgili Belediyeden işyeri olarak kullanıldığına dair yazı) Mülk kendine aitse tapu sureti, yoksa yapı kullanım izni, mülk kira ise tapu sureti veya yapı kullanım iznine ek olarak kira sözleşmesinin sureti.

10- Eczanenin bağlı bulunduğu sağlık ocağından kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların adedinin tutanakla tespiti

11- Eczane sigorta poliçesi fotokopisi.

NOT:
- Raporlar ve Adli sicil kaydı İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

- Evraklar 2 ( iki) nüsha olacak asıl ve fotokopi olan evraklar 2 ayrı plastik telli dosyada sıra ile düzenlenmiş bir şekilde teslim edilecek

- Dosyada yer alan evraklarda eczane olacak işyerinin adresini oluşturan ifadelerin farklı olmaması gerekmektedir.

- Eczane olarak kullanılacak dükkanın kapısı krokide belirtilmek üzere birden fazla olabilir. Ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur