Karaelmas ve Zonguldak Sosyal Güvenlik Merkezlerinde Yapılan İşlemler ve İstenen Belgeler

KARAELMAS SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Banka Değişikliği

Dilekçe

25 gün

2

Toptan Ödeme İşlemleri

Kurumlarınca yaş haddi, malullük, sicil üzerine emekliye sevk edilenler ile görevde iken vefat edenlerin toptan ödemeye müstehak olanlardan (son defa 506 ve1479 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine tabi Sandıklara tabi çalışmadığına dair) toptan ödeme beyanı ile birlikte

1- Dilekçe

2- Emekliye Sevk Onayı (görevde iken vefat edenler hariç)

3- Hizmet Belgesi,

4- Öğrenim Durum Belgesi,

5- Askerlik Durumu Belgesi,

6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi geçen hizmetinin gösterirbelge

7- 3 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

25 gün

3

Bilgi Edinme Görüş İsteme İşlemleri

1- Dilekçe (yazılı başvuru için)

2- E-posta (elektronik ortamda başvuru için)

15 gün

4

Yaşlılık Aylığı Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 4-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün

5

Malullük Aylığı Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

25 gün

6

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

30 gün

7

Ölüm Aylığı Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

4- İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için)

5-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.

6- 4 (b) sigortalıları için aktif ölüm aylık bağlama işlemlerindeSigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün

8

Ölüm Geliri Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-1 Adet Fotoğraf

3-18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

4- İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için)

5-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.

6-Sigortalının ölüm nedenini bildiren ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu, doktor raporu vb. belgeler

50 gün

9

Çalışma Nedeniyle Kesilen Aylığın Yeniden Başlatılması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün

10

5335 S.K. Göre Kamu Kuruluşlarında Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerden İşten Ayrılan Ve Yeniden Aylığı Bağlanacaklarla İlgili İşlemler

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep dilekçesi

2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün

11

Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların İadesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

25 gün

12

Kontrol Muayenesi İle İlgili İşlemler

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Hastaneye sevk talebi

10 gün

13

Belediye Başkanlarına Makam, Görev Veya Temsil Tazminatı Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Makam Temsil ve Görev Tazminatı Talebi

2-Valilik veya Kaymakamlıktan alınan görev yeri ve süresini gösterir belge

3- Temsil ve Görev Tazminat Taahhütnamesi

30 gün

14

Bağlanan Aylıkların Kontrolü Ve Düzeltilmesi Talepleri

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

25 gün

15

Aylıklardan Fuzulen Kesilen Miktarların İlgililere Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

20 gün

16

Öğrencilik Halinin Son Bulması İle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

2-Okuldan mezuniyet veya ayrılış belgesi

30 gün

17

Evlenmesi Veya Sigortalı Çalışması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının İşten Ayrılması, Dul Kalması Veya Boşanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi

30 gün

18

Eşin Boşanması Veya Dul Kalması

Neticesinde Tekrar Aylık Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi

30 gün

19

2022 S.K Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

2-Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairelerinin sevk işlemleri sonucu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu

30 gün

20

Toptan Ödeme Ve İhya İşlemleri

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün

21

Cenaze Ödeneği Verilmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

30 gün

22

Evlenme Ödeneği Verilmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi (İşlemin sonuçlandırılması için kontrol memurları tarafından boşanmanın muvazaalı olup olmadığına dair rapor düzenlenmesi gerekmektedir.)

30 gün

23

İcra Kesintisinin

Kaldırılması İşlemleri

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1- Talep Dilekçesi

2- İcra müdürlüğünün haczin kaldırılmasına ilişkin yazısı

25 gün

24

Banka/Ptt Şube Değişikliği

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

25 gün

25

Verese İşlemleri (Ölen Sigortalı Ve Hak

Sahiplerinin Hak Edip

De Alamadığı

Aylık/Gelirlerin Ödenmesi)

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1- Talep Dilekçesi

2-Veraset ilamı

3- Veraset ve intikal vergisi borcubulunmadığına dair vergi dairesinden alınan belge

30 gün

26

Taksitlendirme İşlemi

1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

2-İlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont

3-Teminat

4-Teminat olarak taşınır ve taşınmaz mallar gösterilmiş ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenmiş raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgeleri

4-Borç miktarı 100.000-TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlar ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi

5-Borç miktarı 100.000-TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin Rapor

6-Borç miktarı 100.000-TL üzerinde olan halka açık şirketlerin en son bilanço bilgileri

5-Tüzel kişilerde yetkili olduğuna ilişkin imza sirküsü

30 gün

27

Emzirme Ödeneği Verilmesi

1-Talep Dilekçesi

2-Doğum Raporu veya KPS’den Alınan Bilgiler

1 gün

28

Sağlık Aktivasyon İşlemleri

1-Beyan Taahhüt Belgesi

1 dakika

29

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi

1-Talep Formu

2- Çalışmazlık Belgesi

3- Vizite Kağıdı

4-Doğum Raporu

1 gün

30

Verese Ödemeleri

1- Dilekçe,

2- Veraset İlamı,

3- Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf tutulduğuna ve vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge,

30 gün

31

Yurtdışı Hizmet Borçlanması

1- Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi,

2- Yurtdışındaki sigortalılık sürelerini gösterir hizmet belgesi ile yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri gösterir ikamet belgesi

15 İş günü

32

Bulgaristan (Göçmen) Hizmet Borçlanması

1- Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi,

2- Yurtdışı çalışma sürelerini gösterir hizmet belgesi,

15 İş günü

33

Yurtdışı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Bağlanması

1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi,Sağlık Kurulu raporu,

2- 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi,

3- Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

4- Borç Ödeme Makbuzu,

20 gün

34

Yurtdışı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemleri

1- Dilekçe,

2- Sağlık Kurulu Raporu,

3- 3201 sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi,

4- 3201 sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi,

5- Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

15 gün

35

Yurtdışı Borçlanmasına Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması (TaşraBirimi)

1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi,

2- 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve TaahhütBelgesi,

3- Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi, - Borç Ödeme Makbuzu,

30 gün

36

Yurtdışı Borçlanmasına Göre Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemleri (Taşra Birimi)

1- Dilekçe,

2- 3201 sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi,

3- 3201 sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi,

4- Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

30 gün

37

Yurtdışı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı Bağlanması (Taşra Birimi)

1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

30 gün

38

Aile Yardımları (Taşra Birimi)

1- Öğrenim Belgesi,

2- Beyan/Taahhütname,

7 iş günü

39

İstisna Akdi (Taşra Birimi)

1- Tip sözleşme,

2- 1000 EURO’luk teminat mektubu,

3- Sağlık raporu,

4- Firma müracaat yazısı,

1 İş günü

40

Kontrol Muayeneleri (Taşra Birimi)

1- Sözleşmeli ülke kurumunun yazısı

1 ay

41

Mevzuata Tabi Kalma (Taşra Birimi)

1- İşveren görevlendirme yazısı ve talep dilekçesi,

2- Dışişleri Bakanlığı görevlendirme yazısı,

1İş günü

42

Sözleşmeli Ülkelerde Sağlık Yardımı Sağlanması (Taşra Birimi)

1- Talep dilekçesi ve taahhütname,

2- İşveren görevlendirme/ ücretli izin yazısı,

1 İş günü

43

Yurtdışı Fatura İncelemeleri (Taşra Birimi)

1- Sağlık yardımına ilişkin raporlar ve faturalar

3 ay

44

Yurtdışı Sağlık Yardımları (Taşra Birimi)

1- İkili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre öngörülmüş formülerler

1 ay

45

Hizmet Birleştirme

1-Sigorta sicil numarası ve sigortalı hizmetin geçtiği il

30 gün

46

Askerlik Borçlanması

1-Dilekçe,

2-Terhis belgesi veya Yedek subay terhis belgesi,

3-Hizmet Belgesi

5 gün

47

Avukatlık Staj

Borçlanması

1-Dilekçe,

2- öğrenim belgesi,

3-Öğrenim süresinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığını gösterir belge,

4-Hizmet Belgesi

5 gün

48

Tescil Düzeltme

1-Sigortalı Dilekçesi

4 gün

49

Hizmet Düzetme

1-Sigortalı dilekçesi

7 gün

50

AskerlikBorçlanması

1-Borçlanma belgesi

2-Askerlik süre belgesi

5 gün

51

DoğumBorçlanması

1-Borçlanma belgesi

5 gün

52

Avukatları StajBorçlandırılması

1-Borçlanma belgesi

2-Staj belgesi

5 gün

53

5510 Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A Kapsamında Sigortalı Olanların Çalıştıkları İşyerlerinin Tescil Edilmesi

İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

1- Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,

2- Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

3- Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,

4- Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini, 5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

5- Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin adsoyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini,

6- İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,

7- İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini,

8- işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir.

*** İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler

2 gün

54

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti

Dilekçe

1 gün

55

Dereceleme İşlemi

-

1 ay

56

E-Bildirge Başvuru

1- e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu

2- e-Sigorta Sözleşmesi

a- İşverenin gerçek kişi olması durumunda başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de eSigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

b- İşverenin tüzel kişi olması durumunda başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

1 gün

57

Borcu Yoktur Yazıları

1-4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih 2007-75 sayılı Genelge ekinde yer alan “4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu(Ek-6 )” ile başvurmaları gerekmektedir.

2-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih 2009-106 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu(EK1) ile yapılacaktır.

1 gün

58

E-Borcu Yoktur Başvuruları

1- e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

2- e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi

Tüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında:

3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

4- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

5 - Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

Gerçek Kişi başvurusunda:

6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

7- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

8-Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

9 - Üst düzey yöneticilerin göreve başlama, görev bitiş tarihlerinin belgelenmesi.

1 gün

59

İlişiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 gün

60

KDV Mahsubu

1-Dilekçe

1 gün

61

Asgari İşçilik Uygulaması

1-Dilekçe

1 gün

62

5510 Sayılı Kanunun 4/1-A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Kesilen İdari Para Cezalarına İtiraz

1-Dilekçe

15 gün

63

Günlük Kazanç Beyanının Alınması

İşlemi

1-Prime esas günlük kazanç beyan talep formu

4 gün

64

T.C Başbakanlık Bilgi Edinme (Bimer)

* Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9)

15 gün

ZONGULDAK SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

MEDULA Hastane Uygulaması Düzenlemeleri

Resmi Yazı

1 gün

2

MEDULA Sistemi İle İlgili Vatandaşlarımızın Başvuruları (Hastanenin Provizyon Alamaması, Katılım Payı Vb.)

Dilekçe

1 gün

3

Sağlık Hizmet Sunucularının MEDULA Sistemi İle İlgili Başvuruları (Provizyon Alınamaması, Kayıtların Düzeltilmesi,Örnekleme İptali vb.)

Dilekçe

1 gün

4

MEDULA Hastane Uygulaması Eğitimi

1-Dilekçe,

2-Resmi Yazı.

2 gün

5

Sözleşme Ve Protokol Yapılan Sağlık Hizmeti Sunucularına Bilgi Ve GörüşVerme

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

2 gün

6

Şahıs Fatura Ödemeleri

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

30 gün

7

Ödemelerin Yönetimi

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

30 gün

8

Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Dilekçe

1 gün

9

Tıbbi Malzeme Temininde Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi

1-Dilekçe,

2-Müstahaklık Belgesi

3- Sağlık KuruluRaporu (Epikriz, kullanım Raporu)

4-Reçete,

5-Fatura

6- (2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğindebelirtilen belgeler)

1 gün

10

Optikçilerden Gelen Şikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi

Dilekçe

1 gün

11

İlaçların Temini Hakkında Vatandaşlardan Gelen Şikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi

1) Kimlik ve iletişim bilgilerini içerir dilekçe,

2) Şikayet veya talebi destekleyici türde bilgi ve belge örnekleri (reçete, sağlık raporu, fatura, kasa fişi, resmi yazı vb.)

1 gün

12

Serbest Eczanelerden İlaç Temin Protokolü, Yurtdışından İthal İlaç Temin Protokolü, Talep Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi,

Merkez Teşkilatı, Hizmet Başvuru Esasına Dayanmamaktadır.

1 gün

13

Tıbbi Malzeme Temininde Karşılaşılan Sorunların Giderilmesine Yönelik GörüşOluşturmak, Medikal Firmalar İle Kurum Arasında Sözleşme Yapmak,

Merkez Teşkilatı, Hizmet Başvuru Esasına Dayanmamaktadır.

7 işgünü

14

Optikçiler İle Kurum Arasında İmzalanan Sözleşmelerin Hazırlanması, Güncellenmesi, Kurum Taşra Teşkilatından Gelen Şikayet Ve Talepleri Değerlendirmek, GörüşOluşturmak.

Merkez Teşkilatı, Hizmet Başvuru Esasına Dayanmamaktadır.

1 gün

15

T.C Başbakanlık Bilgi Edinme (Bimer)

* Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9)

15 gün