Vereseli Eczane İşlemlerinde Gerekli Belgeler

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER

1- Ruhsatname Aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset İlamı: Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakatname: Noter tasdikli

4- Matbu Form: Başvurularda eczacının "T.C. Kimlik Numarası" da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir. (eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) (İl sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır)

5- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi

6- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının ( ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.

7- Göz Raporo: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

8- Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur. "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunacak

9- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

10- Vesikalık fotoğraf, Son 1 (bir ay içerisinde çekilmiş 4x6 boyutlarında 4 (dört) adet fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.)

11- Daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

ECZACI ODASINCA İSTENEN EVRAKLAR

1- Yukarıdaki evrakların aynısı ve aşağıda belirtilenler

2- Müracaat dilekçesi (Eczacı odasına hitaben)

3- Eczane açacak eczacı evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi (Bayan Eczacılarda)

4- İkametgah senedi

5- Taahhütname (noter tasdikli)(Taahhütname için tıklayınız.)

6- Eczacı Odası Temsilcisinden muvazaa olmadığına dair yazı

7- Eczacı başka bölgeden geliyorsa geldiği odadan nakil yazısı

NOT:
- Raporlar ve Adli sicil kaydı İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

- Evraklar 2 ( iki) nüsha olacak asıl ve fotokopi olan evraklar 2 ayrı plastik telli dosyada sıra ile düzenlenmiş bir şekilde teslim edilecek

- Dosyada yer alan evraklarda eczane olacak işyerinin adresini oluşturan ifadelerin farklı olmaması gerekmektedir.

- Eczane olarak kullanılacak dükkanın kapısı krokide belirtilmek üzere birden fazla olabilir. Ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur