İkinci Eczacı Tayininde İstenen Belgeler

• Kimlik Fotokopisi
• Diploma Örneği: Aslı gibidir kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.
• Göz Raporu: Doktorun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. Özel hastaneden alınmış ise İlgili Sağlık grup Başkanlığı/ İl sağlık Müdürlüklerinden tasdik edilmiş olmalıdır.
• Sağlık Raporu
• TEB’den Alınan Meslekten Men Cezası Olmadığına Dair Yazı
• Vesikalık fotoğraf: 2 Adet
• Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi
• İkinci Eczacı Tayin Dilekçesi
• İkinci Eczacının Görev ve Sorumlulukları Kabul Ettiğine Dair Dilekçesi
• Önceki çalıştığı işinden ayrıldığına dair belge