İlaç - İlaç Etkileşimi

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Alkol

Barbitüratlarla birlikte alkol alınması SSS'inde depresyonun artması sonucukoma ve ölüme neden olabilir.

Allopurinol-Antineoplastikler

Allopurinol, merkaptopurin ve azotiopurinin etkilerini arttırır

Allopurinol-Siklofosfamid

Allopurinol, siklofosfamidin etkisini artırır.

Allopurinol-Tiazidler

Allopurinol ve klortiazid birlikte kullanılırsa alerjik reaksiyonlar ve böbrekyetmezliği meydana gelir

Aminoglikozit-Aminoglikozit

Ototoksik etkilerinde önemli artış görülür

Aminoglikozit-Dimenhidrinat

İşitme fonksiyonunda bozulma

Aminoglikozit-Eter

Nöromüsküler iletide artma ve uzama görülür

Aminoglikozit-Heparin

Birlikte enjekte edilmemelidir.Aminoglikozitlerin dozajında heparinli tüpler kullanılmamalıdır

Aminoglikozit-Kürarizanlar

Nöromüsküler iletide aşırı blokaj sonucu solunum durması yada apne meydanagelebilir

Aminoglikozitler - B12vit., Kolşisin, Metotreksat, 5FU

Bu ilaçların absorbsiyonunda azalma

Aminoglikozit-Metoksifloran

Böbrek fonksiyonları izlenmelidir

Anestezik İlaçlar

Rifampisin, hepatotoksik potansiyeli olan anestezik ilaçlarla (halotan) kullanılırsakaraciğer bozukluklarına yol açabilir

Beta blokörler

Selektif etkili olmayan beta blokör ilaçlar (propranolol)kullananlara adrenalin verilmesi kan basıncının artmasına ve brakardiye yol açar.

Butirofenonlar

Haloperidol gibi butirofenon türevleri lityum karbonatla birlikte kullanılırsa ensefalopati şeklinde ciddi yan etkiler görülür.

Dakarbazın / Prokarbazın- alkol

Dakarbazin yada prokarbazin tedavisi gören hastaların alkol kullanmaları kızarma (flusching)reaksiyonlarına neden olur.

Difenoksilat MAO inhibitörleri

Hipertansif kriz meydana gelebilir

Difenoksilat-SSS depresörleri

Alkol,barbitürat ve trankilizanların SSS üzerine olan etkilerinde artış görülür

Digital

Rauwolfia alkoloidlari digitalin aritmik etkisini arttırır

Digital

Digital(digoksi) kullanan hastalarda propantelin kullanılması toksik belirtilereyol açabilmektedir.

Diklofenak-Lityum karbonat

Diklofenak,lityum kan konsatrasyonunu arttırır

Dipiridamol-Heparin

Dipiridamol trombositlerin adhesyonunu inhibe ettiğinden heparinize hastalarda kanama riskini artırabilir.

Disopiramid

Antiaritmik bir ilaç olan disopiramid'in antikolinerjik etkileride olduğundan aditif bir etkileşme söz konusudur

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Disülfiram

İsoniasid ve disülfiram birlikte kullanıldığında koordinasyon ve davranışbozuklukları görülebilr.

Disopiramid

Antiaritmik bir ilaç olan disopiramid'in

antikolinerjik etkileride olduğundan aditifbir etkileşme söz konusudur.

Disülfiram

İsoniasid ve disülfiram birlikte kullanıldığında koordinasyon ve davranış bozuklukları görülebilr.

Dopamin-MAOinhibitörleri

Toksik etkiler ortaya çıkabilir.

Eritromisin -Glukokortikoidler

Eritromisin glukokortikoidlerin eliminasyonunu yavaşlatarak kan konsantrasyonunu yükseltebilir

EritromisinTeofilin

Eritromisin teofilinin toksik etkilerini arttırır

Eter -Aminoglikozitler

Eter, siklopropan, halotan, metoksifluran ve azot protoksit gibi inhalasyon anestezikleri, aminoglikozit antibiyotiklerle(neomisin, kanamisin, gentamisin, streptomisin ) birlikte kullanılırsa solunum depresyonu ve nöromüsküler blok şiddetlenir

Fenitoin

Fenitoinin serum düzeyinde aşırı artma olabilir.

Fenitoin

Barbitüratlar fenitoin'in serum düzeyini değiştirebilirler.

Fenotiazin Türevleri

Meperidin, metadon, fentanil, anileridin, hidrokodon, levorfenol, hidromorfon, morfin, kodein, oksikodon ve oksimorfon gibi nöroleptiklerle(klorpromazin, prometazin,

propiyomazinin ) birlikte kullanılırsasolunum depresyonunda a

Fenotiazinler

Trisillik antidepresanlarla fenotiyazin grubu nöroleptiklerr birlikte kullanılırsa her iki grup ilacın da serum düzeyleri yükselir

Fenotiyazinler

Fenotiyazin grubu nöroleptikler barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkisini artırabilirler.

Genel Anestezikler

Halotan, siklopropan, trikloretilen, kloroform, v.b. Genel anestezik ilaçlarla anestezi sırasında adrenalin ve diğer betamimetiklerin (i.v.) verilmesi şiddetli kardiyovasküler bozukluklara neden olur.

Guanetidin - BetanidinDebrizokin

Adrejenik ilaçlarla birlikte kullanıldığında hipertansiyon oluşturabilir

Guanfasin - Antipsikotikler

Sedatif etkide artış görülür

Guanfasin - Beta blokörler

Bradikardi oluşur

H2 Blokörleri

simetidin non selektif beta adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerini güçlendirir,

Halojenli anestezikler - Alkol

Halotan, enfluran, izofluran, metoksifluran ve kloroform gibi hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlar, alkoliklerde şiddetli hepatotoksisiteye yol açabilirler

Halotan - Adrenalin

Halotan ve kloroform verilişinden sonra IV yoldan adrenalin enjeksiyonu şiddetli kardiyotoksik etkilere yol açar

Halotan - Hidantoinler

Fenitoin, halotanın hepatotoksik etkilerini arttırabilir

Heksobendin - Aspirin

Aspirinin trombosit agregasyonu üzerine olan etkisinde artma görülebilir.

Heparin - Aspirin

Antikoagülan etkide önemli artış görülür

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Heparin - Dekstran

Dekstran,heparinin antikuagülan etkisini arttırır

Hidralazin - Diazoksid

Diazoksid, hidralazinin etkisini arttırır.

İndirekt Sempatomimetikler

Lokal yada sistemik kullanışlarında beta adrenerjik reseptör blokörü alan hastalarda hiper tansiyon oluşturabilirler.

İnsilün

Klorpromazin,İnsulin'in etkinliğini azaltarak hiperglisemi oluşturabilir.

İnsulin

MAO inhibitörü insulinin etkinliğini artırıp aşırı hipoglisemiye neden olabilirler.

İnsulin - Tiroid Hormonu

Triiyodotronin ve levotiroksinin bağlanmasını inhibe ederek hipotroidizme neden olabilir. Ayrıca diyabetlilerde insuline gereksinim artabilir

Kalsiyum

Digitaliklerin etkisini şiddetlendirir.

Kalsiyum Antagonistleri

beta adrenerjik reseptör bloköleri, kalsiyum antagonistlerinin (verapamil, nifedimin) kalp üzerine olan etkilerini artırırlar

Kaptopril

Beta adrenerjik reseptör blokörler, kaptoprilin etkinliğini artırır.

Kaptoril - Beta blokörler

Beta blokörler,kaptorilin etkinliğini arttırır

Kaptoril - Diüretikler

Aditif etkileşme görülür

Kemoterapötikler - Oral Kontraseptifler

Penisilinler, sefaleksin, kloramfenikol, tetras iklinler, eritromisin, klindamisin, baktrim, nitrofuantoin gibi kemoterapötik ilaçlar ara kanamalara ve oral kontraseptif ilaçların etkinliğinde azalmaya neden olabilirler. triasetiltilelandomisin (TAO) ile birlikte or

Kinidin

Reserpin, kinidin'in kardiyak etkilerini şiddetlendirir

Kinidin

Digoksin, kinidinle birlikte kullanılırsa serum düzeyi iki katı artar.

Kinidin - Alkali ilaçlar

İdrar ph'sını artıran ilaçlar (asetazolamid, sodyum karbonat)kinidinin toksisitesini artırabilirler

Kinidin - Digital

Digitalin serum düzeyi artabilir

Kinidin - Reserpin

Kinidinin antiaritmik ve kardiyodepresan etkilerinde artış görülür

Kinidin - Tubokürarin

Nöromüsküler blokajda artış görülür

Kinidin - Varfarin

Varfarin hipoprotrombinemik etkinliği arttırabilir.

Klonidin -Nitroprusiyat

Nitroprusiyatın kan basıncının düşürücü etkisi artar

Kloramfenikol

Sülfonilüre bileşiklerinin etki süresini uzatabilir

kloramfenikol - hidantoin

kloramfenikol hidantoinin toksisitesini arttırır.

kloramfenikol - oral antikoagülanlar

kloramfenikol oral antikoagülanların (kumarin) etkilerini potansiyelize ederler

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

kloramfenikol - tolbutamid

kloramfenikol tolbutamidin hipoglisemiyan etkisini arttırır.

Kloramfenikol - Barbitüratlar

Kloramfenikol barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkilerini arttırır

Klorpromazin - İnsulin

İnsulin ile birlikte kullanılması diyabetli hastalarda hipergilisemi yapabilir.

Klortiazid - Allopurinol

Önemli alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir

Klortiazid - Digital

Potasyum kaybına neden olan diğer diüretikler gibi klortiazid de digitallerinkardiotoksisitesini arttırır

Klortiazid - Karbenoksolon

Hipokalemi oluşabilir

Klortiazid - Klorpropamid

Hiponatremik ve hipokalemik aditif etkileşme meydana gelebilir

Klortiazid - Lityum karbonat

Lityumun nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerinde artma olur

Klortiazid - Probenesid

Ürik asit retansiyonu görülür

Klortiazid - Tübokürarin

Aşırı hipokalemi sonucu nöromüsküler blokaj artar

Klortiyazid

Digitaliklerin miyokard üzerine olan toksik etkilerini artırırlar.

Kolestiramin - Tiroit Hormonu

Kolestiramin, tiroid hormonunun absorbsiyonunu azaltarak hipotiroidizme yol açabilir

Kortikosteroidler

Sülfonilüre türevlerinin etkisini arttırır

Kortikosteroidler

Digitaliklerin kalp üzerine olan toksik etkilerini artırırlar.

Ksantin türevlari

Teofilin ve türevleriyle birlikte sempetomimetik ilaçların kullanılmasıtoksik etkilerin artmasına neden olur.

Lidokain - Barbitüratlar

Solunum depresyonunda artış olabilir

Lidokain - Benzodiazepinler

Lidokainin SSS üzerine olan toksik etkilerinde artış görülür

Lidokain - Beta blokörler

Lidokainin biyolojik yarılanma ömründe uzama oluşabilir

Linkozaminler Nöromüsküler blokörler

Linkozaminler nöromüsküler ilaçların etkinliğini arttırabilir

Lokal Anestezikler

Lidokain'in, barbitüratların solunum depresyonu yapan etkisini artırdığı deneysel olarak gösterilmiştir.

Lokal Anestezikler Nöromüsküler Blokörleri

Lidokain, prokain, mepivakain, prilokain ile birlikte depolarizasyonsuz ve depolarizasyonlu nöromüsküler blok yapan ilaçların birlikte kullanılması

MAO İnhibitörleri

amitriptilin ve desipramin gibi trisiklik antidepresanlarla MAO inhibitörlerinin birlikte kullanılması sonucu kardiyovasküler düzensizlikler, eksitasyon, rijidite, hipereksi gibi şiddetli toksik etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir.

MAO İnhibitörleri

Deneysel olarak MAOİ hayvanlarda barbitüratların etkisini artırır.

MAO İnhibitörleri

Pargilin, iproniazid, izoniazid ve tramilspromin gibi MAO inhibitörleri meperidinle birlikte alınırsa aşırı SSS depresyonu, koma ve ölüm meydana gelebilir

MAO İnhibitörleri

Oral antidiabetiklerin etkisini artırır.

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

MAO İnhibitörleri

Direkt ve indirekt etkili sempatomimetiklerle birlikte kullanılırsa hipertansif kriz oluşturabilirler

MAO İnhibitörleri- İnsulin

İnsulin kullanan hastalara MAO inhibitörleri verilmesi hipoglisemi belirtilerini arttırır.

Meperidin

MAO inhibitörlerinden pargilin ve tranilspromin'in meperidinle birlikte kullanılması, hiperpireksi, eksitasyon, rijidite, ciltte kızarıklık, terleme, konfüzyon, hipotansiyon ve solunum depresyonu gibi şiddetli belirtilere neden olabilir.

Metildopa

Fenelzin, isokarboksazid, pargilin ve tranilspromin MAO inhibitörleriyle birlikte metildopa kullanılması anteriyel kan basıncında şiddetli artışa neden olur.

Metildopa

Metildopa, lityum karbonatın serum düzeyini artırarak toksik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar.

Metildopa - Lityum karbonat

Lityumun toksik etkisinde artış meydana gelir

Metildopa - Metotrimeprazin

metildopanın antihipertansif etkisi artar

Metildopa - Noradrenalin

Aşırı hipertansiyon oluşur

Metoklopramid - Nöroleptikler

Ekstrapiramidal etkilerde şiddetlenme görülür

Metoksifluran - Tetrasiklin

Böbrek yetmezliği olan hastalarda metoksifluran anestezisinden sonra tetrasiklin toksik etkilere neden olabilir

Metotreksat - alkol

Alkol metotreksatın hepatotoksik etkisini artırır.

Metotreksat - Aspirin

Aspirin, metotreksatın serum düzeyini artırır.

Metotreksat - PABA

PABA, metotreksatın toksisitesini artırır.

Metotreksat - Probenesid

Probenesid, metotreksatın toksisitesini artırır.

Metotreksat - Sitarabin

Sterabin,metotreksatın etkisinde artma yapar.

Metotreksat - Sülfizoksazol

Sülfizoksazol, metotreksatın serum düzeyini artırır.

Naproksen - Oral antikoagulanlar

Kumarin gurubu antikuagülanların etkisi naproksen tarafından arttırılır

Narkotik Analjezikler

Klorpromazin ve meperidin morfin, fentanil, hidromorfon ve oksimorfon'un solunum depresyonu oluşturucu etkisini arttırır.

Netilmisin - Digoksin

Netilmisinle birlikte alındığında digoksinin kan düzeyi yakından izlenmelidir

Netilmisin - Etakrinik asit ve Furosamit

Netilmisinin ototoksik etkisini arttırırlar

Nimarazol - alkol

Nimarazol alkolle birlrkte alındığında disülfiram benzeri reaksiyonlar (başağrısı, bulantı ve terleme) görülür.

Nitritler - Alkol

Nitritler alkolle birlikte alınırsa hipotansif etkileri artar

Nitroprussid - Ganglioplejikler

Nitroprussidin hipotansif etkisini arttırırlar

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Oral Antidiabetikler - Androjen İlaçlar

Androjen ilaçlar,oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar.

Oral Antikoagulanlar

Metadonla birlikte varfarin kullanılması sonucu şiddetli hipoprotrombinemi ve kanama ortaya çıkabilir

Oral Antikoagulanlar

Testosteron ve türevleri oral antikuagülanların etkisini arttırabilir.

Oral Antikoagulanlar

Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar

Oral Antikoagulanlar - Oral Kontraseptifler

Oral kontraseptifler, oral antikoagulanların etkinliğini değiştirebilirler

Oral Antikoagulanlar - Kortikosteroit

Kortikosteroidler, dikumarolün etkisini değiştirebilir.

Oral Antikoagulanlar - Tiroit Hormonu

Tiroid hormonu içeren türevler, oral antikoagülanların hipoprotrombinemik etkisini arttırır.

Oral Antikoagulanlar - Çeşitli İlaçlar

Aspirin, baktrim, allupurinol, anabolik steroidler, simetidin, klofibrat, sülfonamidler, oksifenbutazon ve tiroid hormonu içeren ilaçlar oral antikoagülanların etkisini arttırırlar

Parasetamol - Alkol

Kronik alkolizm,parasetamolun neden olduğu karaciğer nekrozun oluşumunu arttırır

Parasetamol Aminopirin yada Antipirin

Aminopirin parasetamolün hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırır.

Parasetamol - Barbituratlar

Barbüratlarla birlikte parasetamol kullanılması hepatotoksik etkinin şiddetlenmesine yol açabilir

Parasetamol - Kodein

Kodein , parasetamolun hepatotoksik ve nefrototoksik etkilerini arttırabilir

Parasetamol - Metoklopramid

Metoklopramid (dopamin antagonisti) parasetamolün sindirim kanalında absorbsiyonunu arttırarak serum düzeyini yükseltir

Pargilin - İnsülin

Hipoglisemik etkide artış görülür

Pargilin - Meperidin

Eksitasyon, kas rijiditesi, ateş, ciltte kızarıklık, terleme, bilinç kaybı,hipotansiyon ve solunum depresyonu görülür

Pargilin - Sempatomimetikler

Hipertansif kriz oluşur

Pargilin - Trisiklik antidepresanlar

Hiperpireksi, aşırı uyarım, kas rijitidesive kan basıncı düzensizlikleri görülür

Penisilin - Eritromisin

Antibakteriyel etkide sinerjizma olur

Penisilin - Kontraseptifler

Kontraseptif etkinlik azalabilir

Penisilinler - Aspirin

Penisilinin biyolojik yarı ömrü uzar serum düzeyi yükselir

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Penisilin - Probenisid

Penisilinin kan konsantrasyonunun artmasına yol açabilir

Piperazin

Piperazin alan hastalara klorpromazin verilmesiyle konvilsiyon oluşabilir.

Pirazolonlar

Sülfonilüre bileşiklerinin hipoglisemik etkisini arttırabilirler.

Pirazolonlar - Androjen ve Anabolizanlar

Androjenler ve anabolizanlar pirazolonların serum düzeylerini arttırabilirler

Pirazolonlar - Hidantoinler

Pirazolonlar, fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar

Pirazolonlar - Kolestiramin

Kolestiramin, bağırsaklarda pirazolon gurubu ilaçları (fenilbutazon) bağlayabilir

Pirazolonlar - Oral Antidiabetikler

Glisiklamid gurubu oral antidiabetiklerin biyolojik yarı ömrü fenilbütazondan sonra uzar

Pirazolonlar - Salisilatlar

Fenilbutazon,salisilatların yüksek dozlardaki ürikozürik etkisini inhibe eder

Pirazolonlar - Testosteronlar

Oksifenbutazon'un plazma konsantrasyonu testosteron türevleri (metandienon) tarafından arttırılabilir

Polipeptid antibiyotikler (kolismetat) - Aminoglikozitler

Birlikte verildiğinde nöromüsküler blokaj sonucu solunum güçlüğü görülür

Prepedil - MAO inhibitörleri

Toksik etkiler ortaya çıkabilir.

Prokain - Ekotiyofat

Kuvaterner amin içeren bir organofosfat olan ekotiyofatı uzun süre kullananlara prokain verilmesi anaflaktik tipte reaksiyonlara neden olabilir

Propantelin

Digoksinle birlikte kullanılırsa digoksinin serum düzeyinde artma görülür.

Propranolol

Oral antidiabetiklerin etkisini artırır.

Propranolol - İnsulin

İnsulinin etkisini arttırır

Reserpin

Reserpinin, imipramin ve desipraminin etkilerini artırdığı gösterilmiştir.

Reserpin

Reserpin barbitüratların SSS depresyonu ve kardiyotoksik etkilerini artırır.

Reserpin

Fenotiyazinler,reserpinin kan basıncını düşürücü etkisini şiddetlendirirler

Reserpin

Digitaliklerin aritmi yapıcı etkisini artırır.

Reserpin - Alkol

Reserpin alanlarda alkol ve diğer SSS depresanlarına karşı duyarlılık artar

Reserpin - Barbitüratlar

Hipnotik etkide artış görülür

Reserpin - Digital

Digitalin aritmik etkisinde artma görülür

Reserpin - Kinidin

Kinidinin antiaritmik ve miyokart depresan etkisi reserpin tarafından arttırılır

Reserpin - MAO inhibitörleri

Hipertansif kriz oluşabilir

Reserpin - Metotrimeprazin

Reserpinin antihipertansif etkisinde artma meydana gelir

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Rifampin

İsoniasid ile birlikte rifampin kullanılması hepatotoksik insidansın artmasına yolaçar.

Salisilatlar - Alkol

Salisilatlar içeren analjezik ilaçlarla (aspirin) birlikte alkol alınması, mide mukozasına iritasyonu artırarak gastrik kanamalara yol açabilir

Salisilatlar - Antikoagülanlar

Oral antikoagulanlarla ve heparinle birlikte salisilat gurubu aneljezikler kullanılırsa hipoprotrombinemik etkileri artar ve kanamalar oluşabilir

Salisilatlar - Antineoplastikler

Salisilatlar (aspirin) metotreksatın serum düzeyini yükselterek toksisitesini arttırabilirler

Salisilatlar - Hidantoinler

Salisilatlar,fenitoinin plazma proteinlerine olan bağlarını çözerek kandaki serbest veaktif konsantrasyonlarını arttırlar

Salisilatlar - Kortikosteroidler

Hidrokotizon ve salisilatların (aspirin) birlikte kullanılması mide mukozası üzerinde iritan etkinin sumasyonuna neden olurlar

Salisilatlar - Oral antidiabetikler

Klorpropamid, tolbutamin, asotoheksamit ve tolazamid gibi oral antidiabetiklerle birlikte salisilatlar (aspirin) kullanılırsa hipoglisemik etki şiddetlenebilir

Salisilatlar - Parasetamol

Salisilatlar parasetamolun hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırırlar

Salisilatlar - PAS

Salisilatlarla PAS birlikte kullanılırsa PAS'ın etkisi aşırı derecede artar

Salisilatlar - Penisilinler

Salisilatlar, penisilin gurubu antibiyotiklerin serum düzeyini arttırır

Salisilatlar - Pirazolonlar

Salisilatlar,pirazolon gurubu ilaçların (sulfinpirazon, oksifenbutazon, fenilbutazon) ürikozürik etkisini antagonize ederek ürik asit retansiyonuna neden olabilirler

Sefalosporinler -Aminoglikozitler

Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin (sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.

Sefalosporinler - Furosemit

Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin (sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.

Sefalosporinler - Kolistin

Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin (sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir.

Sempatomimetikler

Trisiklik antideprasan ilaçlar, direkt ve indirekt sempatomi metik ilaçlarla birlikte verilirse onların kardiyovasküler etkilerlnde şiddetlemmeye yol açarlar.

Sempatomimetikler

MAO inhibitörü kullanan hastalara direkt ve indirekt sempatomimetik ilaçların verilmesi hipertansif krize yol açar.

Simetidin - Teofilin

Simetidin teofilini serum düzeyini arttırabilir

Sisplatin - Aminoglikozid antibiyotikler

Aminoglikozid antibiyotikler, sisplatin nefrotoksik ve ototoksik etkilerini artırırlar

Sulindak - Oral antikoagulanlar

Oral antikuogulanların etkisinde azalma görülür.Alopurinol ve ampisilin birarada verilirse alerjik cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir

Süksinilkolin

Digitalize hastalara süksinilkolin verilmesi ventriküler aritmilere yol açar.

Sülfonamidler

Sülfizoksazol, tiyopentalin anestezi oluşturucu etkisini artırır.

Sülfonamidler ve Kotrimoksazol

Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Sülfonamidler - Alkol

Alkolün yan etkilerinin artmasına neden olurlar

Sülfonamidler - Antikuagülan

Ko-trimoksazol antikoagulanların etkisini arttırır

Sülfonamidler - Fenitoin

Bazı sülfonamdiler(ko-trimoksazol) fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar

Sülfonamidler - Folik asit

Sülfonamidler folik asidin antagonisti etkinlikleri nedeniyle özellikle megaloblastik anemi tedavisinde folik asitle birlikte kullanılmaları tehlikelidir

Sülfonamidler - Metotreksat

Sülfonamidler metotreksatın plazma proteinine olan bağlanmasını çözerek serum metotreksat konsantrasyonunu arttırırlar

Sülfonamidler - Oral antidiyabetikler

Sülfafenazol, tolbutamit ve klorpropamidin hipoglisemik etkisini arttırır

Sülfonamidler - Paraldehit

Sülfonamidler kristalüri oluşturma potansiyeli paraldehit tarafından arttırılabilir.

Sülfonamidler - Sülfinpirazon

Sülfinpirazon sulfonamidlerin plazma proteinlerine bağlanmasını azaltarak serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir

Sülfonamidler - Tiyopental

Sülfizoksazol(gantrisin)tiyopental ile plazma proteinleri düzeyinde kompetitif olarak etkileşir

Tetrasiklin - Furosemit

Tetrasiklinlerle birlikte furosemid kullanılması nefrotoksik etkinin artmasına yol açar

Tetrasiklinler - Metoksifluran

Metoksifluran anestezi sırasında tetrasiklin verilmesi nefrototksik etkilerinde artış yapabilir

Tetrasiklin - oral antikoagülanlar

tetrasiklinler oral antikoagülanların etkilerini potansiyelize ederler.

Tiazid Diüretikler

Klortiazid, bendroflumetiyazid ve hidroflumetiyazid gibi tiazid grubu diüretikler lityum karbonatın nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerini artırır.

Tiazidler

tiazid gurubu diüretikler, sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar

Triksiklik Antidepresanlar - Tiroit hormonu

Troid hormonu ve L-triodotronin, trisiklik antidepresanların etkinliğini arttırır

Trisiklik Antidepresanlar

Fenotiyazinlerle trisiklik antidepresanlar birlikte kullanılırsa her iki gurup ilacın da serum düzeylerinde artma meydana gelir.

Trisiklik Antidepresanlar

Reserpin ve tirisiklik antidepresanların(imipramin) birlikte kullanılması SSS'nin aşırı uyarımına neden olur

Trisiklik Antidepresanlar

Trisillik antidepresan ilaçlarla tedavi gören hastalara sempatomimetik ilaçların verilmesiyle aritmi,hipertansiyon,taşikardi ve bazı nöropatiler meydana gelebilir

Tübokürarin

Morfin parenteral verilişlerinde d-tübokürarinin etkisini şiddetlendirir

Verapamil ve Amiodaron

Digoksinin serum düzeyini artırırlar.

Verapamil ve Amiodaron

Eritromisin IV perfüzyon sıvısı içinde verilirse kloramfenikol, tetrasiklinler, sefalotin,B ve C vitaminleri , heparin aminofilin, barbitüratlar ve fenitoin ile geçimsizlik yapabilir. Linkozaminler ise klindamisin, ampisilin, aminofilin, barbitüratlar, fenitoin,ka

Verapamil ve Amiodaron

Aminoglikozit perfüzyon sıvısı içerisinde karbenisilin,eritromisin ve linkomisinle kimyasal geçimsizlik yapabilirler.

Verapamil ve Amiodaron

Klindamisin,polimiksin ve sefalotin gibi antibiyotikler aminoglikozitlerle birlikte kullanılırsa ototoksik ve nefrotoksik etkilerinde artış görülür

İLAÇ ADI

ETKİLEŞİM

Verapamil ve Amiodaron

IV perfüzyon sıvısı içinde penisilin G, linkomisin, amfoterisin B, vitC, heparin, deksametazon ile penisilin karştırılırsa kimyasal geçimsizlik meydana gelir.

Verapamil ve Amiodaron

Perfüzyon sıvısı içerisinde sefalosporinler eritromisin, kloramfenikol, tetrasiklinler, kanamisin, vankomisin, heparin, aminofilin, barbitüratlar, fentoin v.b.ile kimyasal geçimsizlik yapabilirler

Asetazolamid - Aspirin

Şiddetli asidoz oluşabilir

Asetazolamid - Barbitüratlar

Barbitüratların uyku süresinde artma görülür

Asetazolamid - Trisiklik antidepresan

Trisiklik antidepresanların SSS üzerine olan etkileri şiddetlenir

Aspirin

Klorpropamidin hipogilisemik etkisini arttırır

Azapropazon - oral antidiabetikler

Azopropazon, oral antidiabetiklerin etkisini arttırabilir

Azapropazon - oral antikoagulanlar

Azopropazon,oral antikoagülanların etkisin arttırabilir

Azopropazon - Alkol

Azopropazonla birlikte alkol alınırsa SSS depresyonunda artma meydana gelir

Azopropazon - Hidantoinler

Azopropazon, fenitoinin etkisini arttırabilir

Barbütüratlar

SSS üzerine olan depresif etkide artış.

Barbütüratlar

Reserpin, barbitüratların SSS 'ini deprese edici etkilerini şiddetlendirir.

Barbütüratlar

Propranolol ,barbitüratların akut toksisitesini artırır.

Beta blokörler

deney hayvanlarında (fare) propranolol barbitüratların SSS üzerindeki depresifetkisini artırır.

Antasidler - Oral Kontraseptifler

Antasid ilaçların oral kontraseptiflerin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.

Antibiyotikler - idrokortizon

Hidrokortizon,aynı infüzyon şişesinde tetrasiklinler, kanamisin ve kloramfenikolle çökme yapar

Antidiabetikler

Beta adrenerjik reseptör blokörü ilaçlar, insulin ve oral antidiabetiklerinetkilerini artırır.

Antiepileptik ilaçlar

Metadon, karbamazepin'in serum düzeyini arttırarak toksik etkilerinin ortayaçıkmasına neden olabilir

Antiepileptik ilaçlar - Oral Kontraseptifler

Hidantoin, pirimidon, barbitüratlar, karbamazepin gibi antiepileptik ilaçlar, oral kontraseptif alan kadınlarda ara kanamalarına ve gebeliğe neden olabilirler

Antihistaminikler

Anhistaminik ilaçların ve barbitüratların meydana getirdikleri SSS depresyonunda artış görülür.

Antihistaminikler - SSS depresanları

SSS üzerine olan depresif etkide artış.

Antikolinerjikler

Trisiklik antidepresanlarla birlikte anti-kolinerjik ilaçların kullanılması, aditif antikolinerjik etkilerin ortaya çıkmasına neden olur

Antikolinerjikler Benzatropin, biperiden, sikrimin, etopropazin, prosiklidin, triheksifenidil ve profenamid gibi antikolinerjik parkinson ilaçları, klorpromazinin oluşturduğu tardif diskineziyi artırırlar.