Ecza Deposu Sorumlu Müdürlüğü İçin Gerekli Olan Belgeler

DEPO MES'UL MÜDÜRÜNDEN İSTENEN BELGELER

1- Ecza Deposunun faaliyetini ve ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi

2- Eczacının noterlikçe tasdikli diploma sureti veya resimli çıkış belgesinin aslı; (01.11.2002 tarihinden itibaren 1998 yılı öncesi Eczacılık fakültesinden mezun olan eczacıların noter tasdikli önlü arkalı diploma suretleri olacak, Haziran 2003 tarihinden itibaren 1999 yılı öncesi mezunlarının diplomalarının noter tasdikli diploma suretleri olacak, çıkış belge asılları kabul edilmeyecek)

3- Ecza Deposunda “eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur” ibareli yeni tarihli sağlık raporu

4- Ecza Deposunda “eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur” ibareli yeni tarihli göz raporu

5- Eczacının 5 adet vesikalık fotoğrafı

6- Eczacının sabıkası olmadığına dair resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli savcılık belgesi

7- Biyografi (Özgeçmiş)

8- T.E.B.'ce onaylanmış “Meslekten Men ” cezasının olup olmadığına dair eczacı odasından alınacak belge

9- Ecza Deposu yetkilisinin Müracaat dilekçesi (Eczacı Odasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben)

10- Sorumlu eczacının müracaat dilekçesi

11- Sorumlu eczacı evli ise evlilik cüzdanının noter tasdikli örneği

12- Sorumlu eczacı daha önce başka bir iş yapıyorsa ayrıldığına dair yazı

13- Nüfus kağıdı örneği

14- İkametgah senedi

15- Bölge eczacı odasına Oda kayıt ve uygunluk belgesi

16- Kayıtlı olduğu eczacı odasından nakil yazısı

DEPO'DAN İSTENEN BELGELER
1- Ön ve arka sayfaları doldurulmuş matbu form. (Mesul müdür eczacı tarafından el yazısı ile doldurulacak)

2- Mahallin en büyük Mülki Amirine hitaben yazılmış depo açım istemi deponun adını adresini belirtir dilekçe (şirket adına açılacak ise şirket adına yetkili imza ve kaşeli)

3- Mahallin en büyük Mülki Amirine hitaben yazılmış depo açım istemi deponun adını adresini belirtir dilekçe (şahıs tarafından açılacak ise açan şahıs tarafından verilir ve aşağıda belirtilen tüm evraklarla birlikte ecza deposu sahibinin 5 adet vesikalık fotoğrafı ilave olarak istenir.

4- Mes'ul müdür olacak eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe (Deponun adını adresini belirterek yazacak)

5- Mesul Müdürün atandığını bildirir şirket karar defterinin noter tasdikli örneği

6- Ecza deposu A.Ş. veya Ltd.Şti ise mesul müdürün depoya ortak olduğunu ve hisse bildirir şirket karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli örneği ve hisse devrinin yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı gazete aslı (şirket ana sözleşmesinin noterden onaylı sureti mesul müdür ortaklardan biri olmalı şirket adı,adresi, amaç ve gayesi belirtilmeli)
7- Ecza deposu adına yatırılmış ruhsat harç makbuzu aslı;

8- Ecza deposunun adı,kurulacağı yerin açık adresini belirtir onaylı imar planı depo olacak yerin 984 sayılı yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun (984 sayılı yasa ve yönetmeliklere uygundur)

9- Ecza deposunun adresini adını ve konumunu techizatını ve ebatlarını açık olarak gösterir ölçekli vaziyet ve yerleşim krokisi (Karantina, kabul mallar, red mallar, depolama,sevk, idari büro psikotrop ve uyuşturucu ilaçlar bölümü belirtilecek) Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı odası temsilcisi tarafından 984 sayılı yasa ve yönetmeliğe uygundur onayı olacak

10- Ecza deposu olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış belge (Belediye itfaiye müdürlüğünden)

11- Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve yönetmelik hükümlerine uyulacağı taahhüdünde bulunulan belge (yetkili imzalı, şirket kaşeli ve mesul müdür imzalı)

12- Yönetmelik Madde 6 da belirtilen inceleme ve uygunluk raporu (İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi ve Eczacı Odası İmzalı)

13- Şirket yetkilisinin noter onaylı imza beyannamesi

14- Depo yerinin Belediye imar işleri Müdürlüğünden iskan raporu

Bütün bu evraklar 3 nüsha olarak 3 adet telli dosya içinde Eczacı odasına verilecek