İŞKUR Destekleri

İlave İstihdam Teşviki;

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21'inci maddeler kapsamında uygulanacak bu teşvik ile; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir sigortalının, sigorta primleri ile vergilerini 12 veya 18 ay süreyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişen tutarlarla karşılanmaktadır.

İlave İstihdam Teşviki için Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar;

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenleri tarafından istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki için İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak istihdam edilmesi,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki için Destek Tutarı ve Destek Süresi;

İşyerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL'lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

2020 Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR'a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ayrıca; 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyeri; 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanabilecektir.

Ancak; bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

ÖRNEK:

İşletmede destek kapsamına giren bir sigortalının işe alındığı ve 2018/Şubat ayında bu sigortalının prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.558,40 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken

Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 2.558,40 x %37,5 = 959,40 TL'dir.

Destek tutarı 2.558,40 x %37,5= 959,40 TL’dir.

Aylık teşvik 1.113,14 TL, 12 aylık teşvik 13.357 TL, 18 aylık teşvik 20.036 TL'dir.

Destek sonrası işveren tarafından ilgili sigortalı için ödenecek prim ve vergi olmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı

Programa katılan kişilere program süresince günlük 77,73 TL'ye kadar zaruri gider ödenmekte, ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 2.020,90 TL ödeme yapılmaktadır. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanmaktadır.

Bu program için destek süresi 3 aydır.

İşbaşı Eğitim Programı için İşveren Yönünden Aranılan Şartlar:

İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,

Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilecektir.

İşbaşı Eğitim Programı için Katılımcı Yönünden Aranılan Şartlar:

15 yaşını tamamlamış İŞKUR'a kayıtlı işsizler,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,

Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan İŞKUR'a kayıtlı işsizler,

İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

Lise ve üniversite öğrencileri bu teşvikten yararlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı teşviki ile ayrıca;

31.12.2018 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük katılımcıların program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcıları istihdam eden işverenler ilave istihdam teşvikinden de yararlanabilmektedir.

Programa katılan kişilere İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını (1.279,20 TL) geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.