Eczane Devrinde İstenen Belgeler

 

 

 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER


1- Müracaat Dilekçesi (Sağlık Müdürlüğüne hitaben)

 

2-  Matbu Form; Başvurularda eczacının T.C. Kimlik Numarası da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulup, muhtar onayı yaptırılmalıdır. (İl sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden alınır)

 3- Diploma Örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir)

4-  Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur. "Eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur" ifadesi mutlaka olacaktır. 

5- Göz raporu; Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

6-  Eczacının adına yatırılmış eczane ruhsat harç makbuzu aslı;

7- Kroki: Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı kroki-vaziyet planı krokisi, Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, WC, satış alanı, depovb. eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır.Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde isebelirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları, otogarlar, tren garlarında açılacakeczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin belediyelere ait cadde ve sokaküzerinde bulunması zorunludur.)

8- Eczacının 4 adet vesikalık fotoğrafı : Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.

10- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

12- Eczacı başka bir işte çalışıyor ise ayrıldığına dair yazı ( Daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/eczadeposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

13- Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak

14- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

15- Eczanenin faaliyet göstereceği bölgenin Sağlık Ocağı Tabipliğince hazırlanan “Eczane olarak kullanılacak yere ait uygunluk belgesi "

 

 

ECZACI ODASININ İSTEDİĞİ EVRAKLAR

Yukarıdaki evrakların aynısından ve ek olarak aşağıdakiler

1- Müracaat dilekçesi (Eczacı odasına hitaben)

2- Eczane açacak eczacı evli ise evlilik cüzdanının fotokopisi (Bayan Eczacılardan)

3- Kira Kontratı

4- Demirbaşların fatura fotokopileri (buzdolabı, hassas terazi, raf ve dolaplar),(proforma fatura kabul edilmez)

5- Nüfus kağıdı fotokopisi

6- İkametgah senedi

7- Eczacı Odası Temsilcisinden muvazaa olmadığına dair yazı

8-  Noterden ikinci şahısların hak talep etmeyeceklerine dair taahhütname

9- Eczacı adına düzenlenmiş elektrik ve su makbuzları, eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlanıldığını gösterir fatura yada bu hizmetlerden yararlanıldığına dair ilgili birimlerden alınan yazı.

10-Kiralanan mahallin iskan raporu veya tapu örneği (Bununla ilgili Belediyeden işyeri olarak kullanıldığına dair yazı) Mülk kendine aitse tapu sureti, yoksa yapı kullanım izni, mülk kira ise tapu sureti veya yapı kullanım iznine ek olarak kira sözleşmesinin sureti.

11-Belediyeden adres tesbit ve  Eczane yerinin dükkan (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı.

12-  Eczane sigorta poliçesi fotokopisi. 

NOT: Evraklar çift nüsha olacak, asıl ve fotokopi olan evraklar 2 ayrı plastik telli dosyada sıra ile düzenlenmiş bir şekilde teslim edilecek

- Dosyada yer alan evraklarda eczane olacak işyerinin adresini oluşturan ifadelerin farklı olmaması gerekmektedir.

- Eczane olarak kullanılacak dükkanın kapısı krokide belirtilmek üzere birden fazla olabilir. Ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur.

- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

 
DEVİR SENEDİ, (TERCİHEN DEVİR İŞLEMİ NOTERDE YAPILMALIDIR. DEVİR İŞLEMİNDE ECZACI ODASI BÖLGE TEMSİLCİSİ VE HÜKÜMET TABİPLİĞİ'NDEN BİR YETKİLİ BULUNMALIDIR. DEVİR SÖZLEŞMESİNDEN ODAYA 2 ADET GETİRİLMELİDİR. DEVİRLERDE NOTER SENEDİNDE İLAÇLARİ PSİKOTROP İLAÇLAR VE UYUŞTURUCU İLAÇLARIN AYRI AYRI BELİTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.), 
** Devir sırasında, devir alan eczacıya ait yeni ruhsat gelene kadar eczane kapatılır.