SAGLiK UYGULAMA TEBLiGiNDE UYGULANACAK iNDiRiM ORANLARiNi YENiDEN DÜZENLEYEN TEBLiG YAYiMLANDi

11 Aralik 2010 CUMARTESi

Resmî Gazete

Sayi : 27782
TEBLiG
Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGindan:
SOSYAL GüVENLiK KURUMU SAGLiK UYGULAMA TEBLiGiNDE
DEGiSiKLiK YAPiLMASiNA DAiR TEBLiG
MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayili 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayimlanarak yürürlüGe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu SaGlik Uygulama TebliGi”nin (SUT) 6.4.1 numarali maddesi aSaGidaki Sekilde yeniden düzenlenmiStir.
6.4.1. Uygulanacak indirim Oranlari
(1) ilaClarin kamu kurum iskontolari orijinal ve jenerik ayrimi yapilmaksizin baz iskonto %11 (orijinal ilaClar iCin referansa baGli mahsuplaSmalar sakli kalmak Sartiyla) olarak uygulanacaktir. ASaGidaki fikralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarinda ilaClarin, orijinal, jenerik, yirmi yillik olarak belirlenmesinde SaGlik BakanliGi tarafindan 3/12/2010 tarihine kadar yapilmiS olan düzenlemeler esas alinacaktir. Bu tarihten sonra oluSabilecek grup deGiSikliklerine iliSkin iskonto uygulamalari Kurum tarafindan deGerlendirilir.
(2) Ancak, depocuya satiS fiyati 3,56 TL’nin altinda olan ilaClar iCin perakende satiS fiyati (KDV dâhil) üzerinden % 4 oraninda indirim uygulanacaktir.
(3) 20 yillik olarak belirlenmiS ilaClardan depocuya satiS fiyati 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaClara, referans fiyat alana kadar %32,5 (baz iskonto %11+ %21,5 birlikte) referans fiyat aldiktan sonra %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktir.
(4) JeneriGi olmayan orijinal ilaClar iCin iskonto %32,5 (baz iskonto %11+%21,5 birlikte), jeneriGi olan orijinal ilaClar iCin iskonto %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) olarak uygulanacaktir.
(5) Jenerik ilaClar iCin %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktir.
(6) Referansin altinda fiyat almiS jeneriGi olmayan orijinal ilaClar ile orijinali olmayan jenerik ilaClar iCin yapilacak mahsuplaSma iSleminde yukaridaki fikralarda tanimlanan ilave iskontolar dikkate alinacaktir.
(7) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaClar iCin ayrica ilave iskontolar uygulanmayacaktir.
(8) 20 yildan eski ilaC statüsü kazanmiS ve depocuya satiS fiyati 6,79 TL’nin altinda olan ilaClar, depocuya satiS fiyati 3,56 TL’nin altinda olan bütün ilaClar, reCetesiz ilaClar, kan ürünleri, tibbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral beslenme ürünleri iCin bu maddenin (3), (4), (5) ve (6) numarali fikralari uygulanmaz.
(9) Piyasaya verilecek mevcut “Bedeli Ödenecek ilaClar Listesi”nde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünün “Bedeli Ödenecek ilaClar Listesi” ne kabulü halinde, giriS iskontosu, 1 yil süre ile bütCe disiplini aCisindan uygulanacak orta vadeli mali programin kapsamindaki ilave iskontolardan muaf tutulur.
(10) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandiklari ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaClara da yukarida belirtilen esaslara göre imalatCi/ithalatCi indirimi ile % 3,5 oraninda eczaci indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satiSi olmayan ve SaGlik BakanliGi tarafindan “depocu fiyatli ilaClar” Seklinde tanimlanan ürünlere, depocu satiS fiyati üzerinden “Bedeli Ödenecek ilaClar Listesi”nde gösterilen imalatCi/ ithalatCi indirimi uygulanir, ayrica eczaci indirimi uygulanmaz.
(11) Ayrica tüm ilaClara indirimli bedel üzerinden eczaci indirimi yapilir.”
MADDE 2 Bu TebliG yayim tarihinden 5 iS günü sonra yürürlüGe girer.
MADDE 3 Bu TebliG hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkani yürütür.