iLAC TAKiP SiSTEMi VE KAREKODLU ÜRÜNLER HAKKiNDA COK ÖNEMLi DUYURU

37.A.00.00468

Ankara, 30.01.2010

BÖLGE ECZACi ODASi

YÖNETiM KURULU BASKANLiGiNA

ilgi: 04.01.2010 tarih 37.A.00.0208 sayili yazimiz

BilindiGi gibi, karekod sisteminin gerekli teknik altyapi hazirliklarinin tamamlanmadan yürürlüGe girmesinin, eczane uygulamalari ve Kurum uygulamalari aCisindan sorunlar yaSanmasina neden olacaGi Merkez Heyetimiz tarafindan, Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi ve SaGlik BakanliGi ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGü ile yapilan CeSitli görüSmelerde aktarilmiS ve erteleme taleplerimiz sonucunda, SaGlik BakanliGi tarafindan 30/05/2009 tarihli 27243 sayili ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayili Resmi Gazetelerde yayimlanan BeSeri Tibbi ürünler Ambalaj ve Etiketleme YönetmeliGi’nde yapilan deGiSiklikler ile karekod uygulamasinin baSlangiC tarihi 01.01.2010’a ertelenmiSti.

Daha sonra iTS ve karekod uygulamalari ile ilgili olarak Türk Eczacilari BirliGi, SB ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGü ve Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi arasinda “iTS kapsaminda karekod uygulamasina geCiSe iliSkin Pilot Eczane Uygulamasi Protokolü” tüm taraflarca imzalanarak 01.07.2009 tarihinde yürürlüGe girmiStir.

“Pilot Eczane Uygulamasi Protokolü”nün 4.maddesinin son paragrafinda “…Pilot eczaneler diSindaki eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaC temin edemeyen pilot eczanelerin reCete karSilama, faturalama ve bunlarin SGK tarafindan geri ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince izlenip, sistemin yeterince sorunsuz iSlediGine taraflarin mutabakati ile kanaat getirildikten sonra pilot uygulama sonlandirilacak, TEB tarafindan BakanliGin ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGü’ne 12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayili yazisi ile (Ek-2) bildirilmiS olan taleplere iliSkin Bakanlik ve TEB’in mutabakatini takiben yürürlükteki protokoller taraflarca revize edilerek tüm eczaneler iCin uygulama baSlatilabilecektir” hükmü yer almaktadir.

Ancak, 31.12.2009 tarihinde SaGlik BakanliGi ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGü tarafindan resmi web sitelerinde (www.iegm.gov.tr) 2009/84 sayili ve “ilaC Takip Sisteminin Uygulanmasi” konulu bir Genelge yayimlanmiStir. Bu genelgede, “Pilot Eczane Uygulamasi Protokolü” ile imza altina alinan Sartlara aykiri bir biCimde, BirliGimizin hiCbir Sekilde mutabakati bulunmadiGi halde, pilot uygulamanin sonlandirildiGi ve ülke genelinde 01.01.2010 tarihinden itibaren ilaC Takip Sistemine geCileceGi Seklinde aCiklama yapilmiStir.

Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi tarafindan, 29.01.2010 tarihinde, 2010/11 sayili, ilaC Takip Sistemi ile karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi konulu bir Genelge yayimlanmiStir.

Bu Genelgede; ilaC Takip Sistemi ve karekod uygulamalari ile ilgili olarak SaGlik BakanliGinca Yönetmelikle yapilan düzenlemelere aCiklayici olarak 31/12/2009 tarihinde yayimlanan “ilaC Takip Sisteminin Uygulanmasi” konulu 2009/84 sayili Genelgede yer alan:

  • “… ürünlerde karekodun konulma mecburiyeti 01 Ocak 2010 tarihi olarak belirlenmiStir. Bu tarihten itibaren ‘üretilen’ tüm ürünlere karekod konulacaktir. ithal ürünlerin de üretim tarihleri 2010 iCinde ise karekod mutlaka konulacaktir …”
  • “… Eczaneler karekodlu ilaClarin satiSi esnasinda mutlaka ilaC Takip Sistemi’ne satiS bildirimi yapacaklardir. …”
  • “… Geri ödeme kurumlarinin 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ilaC ödemelerinde karekodlu ilaClari ilaC Takip Sistemi’nden kontrol etmeleri gerekmektedir”

hükümleri gereGince, Sosyal Güvenlik Kurumunun bedelini ödeyeceGi ilaClari ilaC Takip Sistemi üzerinden kontrol etme zorunluluGunun doGduGu, bu kapsamda, Kurum tarafindan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayili Resmi Gazetede yayimlanan “Sosyal Güvenlik Kurumlari Harcama Belgeleri YönetmeliGinde DeGiSiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” ile karekodlu ürünlerin ödenmesi iCin reCete ekine barkod ve kupür yapiStirilmasi zorunluluGunun kaldirildiGi ifade edilmektedir.

2010/11 Sayili Genelge ile söz konusu ilaClarin bedellerinin ödenmesinde SaGlik BakanliGi ilaC ve Eczacilik Genel MüdürlüGünün “ilaC Takip Sisteminin Uygulanmasi” konulu 2009/84 sayili Genelgesinde belirtilen Sekilde ilaC Takip Sistemine yapilacak üretim ya da ithalat, satiS, iade, ihracat ve deaktivasyon bildirimlerinin esas alinacaGi bildirilmektedir. Buna göre, ilaC Takip Sistemi kapsaminda üretilen ürünlerin SaGlik BakanliGi ilaC Takip Sistemine kaydedilerek Kuruma faturalandirilma iSlemlerinde uyulacak usul ve esaslar ile karekodlu ürünlerin iTS’den onay alinarak Kuruma faturalandirilmasi ile ilgili esaslar duyurularak, Genelgenin 29.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüGe girdiGi bildirilmiStir.

Ancak SGK’nin yayimladiGi Genelge, BirliGimiz ile SGK arasinda 19.01.2009 tarihinde imzalanmiS olan “SOSYAL GüVENLiK KURUMU KAPSAMiNDAKi KiSiLERiN TüRK ECZACiLARi BiRLiGi üYESi ECZANELERDEN iLAC TEMiNiNE iLiSKiN PROTOKOL”’e aykiri hükümler taSimaktadir. Söyle ki, Protokolün;

3.2.5inci maddesinde: “Verilen ilaClarin tamamina ait kupür ve barkod diyagramlari reCeteye düSmeyecek Sekilde eklenecektir”,

3.2.6nci maddesinde “ Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaClarin bedeli ödenmez…” hükmü yer almaktadir.

Protokolün fesih hükümlerini iCeren 6.3.4üncü maddesinde ise “ReCetelere orijinal ambalajindan kesilmiS ilaC fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaC kutusunun her hangi bir yerinden ilaC ismi taSiyan kisimlarinin reCetede kupür yerine kullanilarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarinin 5 kati tutarinda cezai Sart uygulanarak eczaci yazili olarak uyarilir, tekrari halinde kupür tutarinin 5 kati tutarinda cezai Sart uygulanarak sözleSme feshedilir ve 6 (alti) ay süre ile sözleSme yapilmaz” denilmektedir.

Ayrica, Protokolün 7.6 nci maddesinde “Protokol hükümleri ancak taraflarin mutabakati ile deGiStirilebilir” hükmü yer almaktadir.

Bu nedenle, BirliGimiz tarafindan, ilaC Takip Sistemi ve karekod uygulamalari ile ilgili olarak gerekli mutabakatin saGlandiGina iliSkin duyurunun yapilacaGi tarihe kadar;

1. Ambalajinda sadece karekod bulunan ve/veya üzerinde kupür ve etiketi iCermeyen ilaClarin eczanelere kesinlikle kabul edilmemesi,
2. Bu Sekilde gelmiS olan ilaClar var ise, bu ilaClarin derhal ilgili ecza deposuna iade edilmesi,
3. Firmanin ilgili ilaci sadece “karekodlu” olarak ürettiGi bilgisi mevcut ise, bu durumda, kupür ve etiket iCeren muadillerinin temin edilerek, hastalarin maGdur edilmemesi
konularinda bilgilerinizi ve üyelerinize ivedi olarak gerekli bilgilendirmenin yapilmasini rica ederim.

Saygilarimla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter