SOSYAL GÜVENCESi OLMAYAN ÖGRENCiLERiN SAGLiK GiDERLERiNiN YÜKSEK ÖGRETiM KURUMLARi TARAFiNDAN KARSiLANMASiNA iLiSKiN DUYURU

37.A.00.00467
Ankara, 29.01.2010

BÖLGE ECZACi ODASi
YÖNETiM KURULU BASKANLiGiNA

T.C.Maliye BakanliGi BütCe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüGü tarafindan, 28.01.2010 tarih, 1025 sayili “Sosyal güvencesi olmayan öGrencilerin saGlik giderlerinin yükseköGretim kurumlari tarafindan karSilanmasina iliSkin duyuru” yayimlanmiStir.

Duyuruda, 2009 yilinda kamu görevlilerinin genel saGlik sigortasina devrine iliSkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi tarafindan Maliye BakanliGina gönderilen yazilarda, yükseköGretim kurumlarinda öGrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öGrencilere iliSkin herhangi bir istisnaya yer verilmediGinden, yükseköGretim kurumlarinin 2010 yili bütCelerine öGrencilerin saGlik giderleri iCin ödenek ayrilmadiGi belirtilmektedir.

Ancak, Maliye BakanliGi, YükseköGretim Kurulu BaSkanliGi ve Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi arasinda yapilan toplantilarda alinan kararlar CerCevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu BaSkanliGi tarafindan Maliye BakanliGina gönderilen 26/01/2010 tarihli yazida; 5510 sayili Kanunla herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar bakimindan öngörülen geCiS sürecinde genel saGlik sigortaliliGi zorunluluGunun bulunmamasi nedeniyle “sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öGrenim öGrencilerinin saGlik yardimlari” nin daha önce saGlandiGi Sekilde üniversiteler tarafindan saGlanmasinin uygun olacaGinin düSünüldüGü belirtildiGinden, sosyal güvencesi olmayan öGrencilerin genel saGlik sigortasi kapsamina alinacaGi tarihe kadar saGlik giderlerinin karSilanabilmesi iCin yükseköGretim kurumlari bütCelerinde “09.6.0.05 – ÖGrencilerin SaGliGina iliSkin Giderler” fonksiyonu altinda “03.9 –Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunun aCilmasi gerektiGi; bu giderleri, bütCelerindeki özgelir karSiliGi giderlere iliSkin fonksiyonlardan aktarma yapmak suretiyle karSilayacak yükseköGretim kurumlarinin, buna iliSkin talepleri Maliye BakanliGina iletmeleri gerektiGi bildirilmektedir.

Buna göre, sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öGrenim öGrencilerinin saGlik giderlerinin, bu öGrencilerin genel saGlik sigortasi kapsamina alinacaklari tarihe kadar ilgili yüksek öGretim kurumu tarafindan karSilanmasina devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasini rica ederim.

Saygilarimla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Maliye BakanliGi BütCe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüGünün Duyurusu iCin tiklayiniz