2021 Üye Aidatları Hakkında

2021Üye Aidatları Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

6643 sayılı TEB kanunu 55. maddesi gereği 2021yılı için28Şubat 2021tarihine kadar ödenmesi gereken yıllık aidatları bilgilerinize sunarız.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

2021 Yılı Aidatları

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
Madde 55 – (Değişik : 23/2/1995 - 4078/ 12 md.)
Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır:
a) Oda giriş aidatı: Odaya kaydolacak her eczacının ödeyeceği aidattır. Miktarı, (500) rakamının kayıt tarihinde Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasına esas olmak üzere yürürlükte olan katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır.
b) Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.
c) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
d) Haysiyet divanınca verilen para cezaları ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları,
e) Merkez heyetince yapılacak yardımlar. Odalar, aidatları Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince seri ve sıra numaralı olarak bastırılan makbuzlar ile tahsil ederler. Bir odadan diğer bir odaya nakil halinde, giriş aidatı ve yıllık aidat yeniden alınmaz. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.