Sosyal Medya ve Instagram hesapları aracılığıyla tanıtımlar yapılması hakkında

Sayın Üyemiz,

Türk Eczacıları Birliği'nin 24.07.2018 tarihli 41.A.005276 sayılı Sosyal Medya ve Instagram hesapları aracılığıyla tanıtımlar yapılması hakkında konulu aşağıdaki yazısını mağduriyet oluşmaması için dikkatinize rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

____________________________________

41.A.005276
24.07.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal medya kullanımının büyük oranda arttığı günümüz koşullarında, eczacı odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan yöneltilen sorular doğrultusunda, eczacıların kişisel sosyal medya hesabı, kişisel instagram hesabı veya eczane adına açılacak instagram hesabı üzerinden dermokozmetik ürünlerin tanıtımı, kullanımı, faydaları, etkileri gibi konular ile ilgili olarak kişisel bilgi verilmesi ve tanıtımının yapılması Eczacılık Mevzuatı bakımından değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun'un 24. Maddesinde"Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.

İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır."hükmü yer almaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 43. Maddesi;

"İnternetten satış yasağı

MADDE 43 –(1)İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9 uncu maddesinde ise;

"Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır.Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; işkağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczanekelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir."denilmektedir.

Yukarıda sayılan eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerin adına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılması durumları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayrıca 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20. maddesinin (b) fıkrasında Eczacı Odası Yönetim Kurullarına,

"Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül,imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs vemüesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka,ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessüleylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanunhükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek," görevi verilmiştir.

Bilgilerinizi, üyelerinizin, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konu hakkındabilgilendirilerek, mevzuata uygun olmayan şekilde sosyal medya hesabı kullanımının tespiti halinde konunun, yukarıda belirtilen eczacılıkla ilgili mevzuat hükümleridoğrultusunda değerlendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter