Sosyal Güvenlik Kurumuna Teslim Edilen Faturalar Hakkında

Değerli Meslektaşımız,

Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilen faturalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini,

1. Medula- Fatura Sonlandırılırken Fatura Numarası doğru girilmeli ve Fatura Tarihi o ayın son günü olarak seçilmelidir. Herhangi bir hata durumunda döküm iptali veya fatura numarasının düzeltilmesi İnternet Sayfamız ---> Eczacı Rehberi>Formlar-Dilekçeler Bölümündeki ilgili dilekçeler kullanılabilir.

2. Medula Eczane Döküm Listesi'nden (Son Sayfa Özet Bilgi Dahil) 1 nüsha, Medula Eczane Döküm Listesi Özet Bilgi'den de ekstra (döküm son sayfa) 2 nüsha çıktı alınıp ilgili bölüm her nüshada kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.

3. Alınan Döküm Listesi ve Özet bilgi çıktılarının silik olmamasına, okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. Medula Eczane Döküm Listesi (Özet Bilgi) Sayfalarındaki ilgili bölüm Kaşeli-imzalı olmalıdır.

4. Kesilen faturanın yazımında Fatura Başlığı
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA olarak yazılmalı, Vergi Daire-Numarası ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ - 7750409379 olmalıdır. Ayrıca eczane sicil numarası ve döküm numarası düzenlenen faturada belirtilmelidir. (SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KESİLEN FATURALAR HAKKINDA )

5. Fatura 1 asıl, 1 suret şeklinde 2 nüsha ve kaşeli-imzalı olmalıdır, fatura üzerindeki düzeltmeler kaşeli imzalı yapılmalıdır.(Örnek Fatura yazımı ve dikkat Edilecekler)

6. Gruplar ayrı ayrı şeffaf dosyalar içine 1nüsha döküm listesi, 3 nüsha döküm özet bilgi, 1 asıl 1 suret fatura yerleştirmelidir.

7. O Fatura Dönemindeki şeffaf dosyalara yerleştirilmiş tüm gruplar tek mavi telli dosya içine takılmalıdır.

8. Mavi Telli Dosya, İlgili Reçeteler ve ekleri, Odamız tarafından onaylanmış Tevzi icmal Listesi Mavi Reçete Kolisi (arşiv kutusu) İçine konulmalıdır.( Farmainbox Reçete Tevzi Sistemi Elektronik Onay İşlemleri Hakkında )

9. Fatura, döküm ve reçetelerin yer aldığı koli üzerine döküm numarası ile SGK eczane sicil numarası mutlaka yazılmalıdır.

10. E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) Sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir.

11. Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir. Teslimat sırasında Kurumca evrak tarih ve numarası verilir.

Ancak, her ayın 1’i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. (Kan Ürünü ve Hemofili Reçetelerinin Teslimatı Hakkında )

12. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir. Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından fatura kontrolünde tespit edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir sözleşme dönemi içerisinde söz konusu durumun 3 (üç) ayrı faturada tekrarlandığının tespiti halinde unutulan reçeteler teslim alınır, reçete tutarının %20’si tutarında cezai şart uygulanır

13. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Ait Reçeteler BARTIN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ (BARTIN VERGİ DAİRESİ-1420616753 ) ve ZONGULDAK İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ (UZUN MEHMET VERGİ DAİRESİ-9980770194 ) faturalandırılarak Ertuğrul Gazi SSGM ye gönderilmelidir. (Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Fatura İşlemleri Hakkında ) (Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında )

Bilgilerinizi rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu