KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

8.5.1. Destek Unsurları

- Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun veya en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

- İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

- Mesleki Yeterlilik Belgesinin, Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfasında yayınlanmış ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınması ve güncel olması gerekmektedir. Başvuru esnasında beyan edilen belgenin geçerlilik tarihini takiben gün kaybı olmaksızın yenilenmemesi halinde destek süreci sonlandırılır.

- Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

- Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;

2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksınız en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 1.500 (binbeşyüz) TL,

4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,

Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir. Nitelikli elemanın şirketteki yönetim ve temsil yetkisinin sona ermesi durumunda, aylık üst limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilmez.

- Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve destek hesaplamasında asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

- Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 (kırk beş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

- Uygulama Birimi tarafından işletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında KOSGEB Veri Tabanından yapılır. Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sorgulamalar, Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfasından yapılır.

- Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

- Nitelikli elemanın; işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, İşletme ilgili Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

- Destek süresince, istihdam edilecek personelin sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gereklidir. Aksi durumda destek süreci durdurularak Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

- İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Uygulama Biriminin destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.

- Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.

Başvuru, Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi

MADDE 9 - (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe ilişkin “Destek Unsurları” başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar.

- Uygulama Birimi, başvuruyu değerlendirir.

- Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : KOSGEB.GOV.TR>DESTEKLER>GENEL DESTEK PROGRAMI

Mevzuat

Genel Destek Programı
Genel Destek Programı Uygulama Esasları
Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tablo 1-Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
Tablo 2-Genel Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Başvuru Formları

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu