Sosyal Güvenlik Kurumu İle Birliğimiz Arasında İmzalanan Revizyon Ve Ek Protokoller Hakkında

40.A.009322
03.05.2017

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında devam etmekte olan protokol revizyon görüşmeleri 03.05.2017 tarihinde (bugün) sonuçlandı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Kurum ile Birliğimiz arasında;

1) “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ün bazı maddelerinde düzenleme ve değişiklik yapan 2017/1 Ek Protokolü ile,

2) “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki olarak ;

  • EK-6 “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi,
  • EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”

metinleri imzalandı.

Böylelikle;

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”eki olarakdüzenlendi ve bu esaslar kapsamındaeczacılar tarafından karşılanabilecek medikal malzeme listesi186 kalem ürünolarak düzenlendi.

- “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.4 maddesinde yapılan düzenlemeler ile, bu protokol kapsamında eczacılar tarafından karşılanan reçeteler için Kurum tarafından ödenmekte olanhizmet bedellerinde, mevcut protokolün 9.1 maddesinde tanımlandığı şekilde enflasyon oranında iyileştirme sağlandıve bu iyileştirmelerin01.04.2017 tarihinden itibaren geçerlisayılacağına dair düzenleme yapıldı,

- 6736 Sayılı Kanun ile eczanelere verilen stok düzenleme hakkından faydalanan eczacıların buna dair kestikleri fatura tutarının, Kuruma yapacakları ıskonto oranına esas teşkil eden 2016 Yılı hasılat bedelini etkilememesi içinEK-5 formun formatında yapılan düzenleme ile, bu fatura tutarının hasılat tutarından düşürülmesi sağlandı,

- Protokol kapsamında sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” metni protokole eklenerek,illerde ve Ankara’da “Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonları” kurulması sağlandı,

- Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesininKurum, AFAD ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütüleceğine dair hüküm protokole eklendi,

Protokol eki olarak düzenlenen tıbbi malzemelerin sözleşmesi, Birliğimiz tarafından üyelerimize ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Protokol ile, sözleşme yenileme işlemlerinin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağı belirlenmiş olmakla birlikte, revizyon görüşmelerinin sonuçlanmamış olması nedeniyle, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 27.04.2017 tarihinde yapılan yazılı başvurumuz, uygun bulunarak,sözleşme yenileme işlemleri için tanınan süre 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Konu hakkında Kurum tarafından Birliğimize gönderilen yazı ekte iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

EK:

1) Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol (2017/1)

2)EK-6 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi

3) EK-7 Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

4) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün sözleşme yenileme süresinin uzatıldığına dair yazısı

Ecz. Arman Üney
Genel Sekreter

SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin ek protokol

Eczanelerden tıbbi malzeme temini sözleşmesi

Ecz. Söz. kaynaklı yaptırımlara ilişkin itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar

SGK sözleşme yenileme süresi uzatımı yazısı