BOYNER MAGAZACiLiK GENEL MÜDÜRÜ SN. ASLi KARADENiZ’E YANiTiMiZ

SN. ASLi KARADENiZ
BOYNER MAGAZACiLiK GENEL MüDüRü


Bugün bazi basin yayin organlarina vermiS olduGunuz demeCte “Boyner maGazasi olarak uzmanlaSma gerektirdiGi iCin elektronik ve gida kategorilerine girmeyeceGiniz, ancak kirtasiye ve drugstore (reCetesiz ilaC satiSi) alaninda faaliyet gösterebileceGinizi” belirtmiSsiniz. BaSlangiCta, bu aCiklamanizin bir yanliS anlamadan kaynakli ya da masum bir dil sürCmesinden ibaret olduGuna inanmak istedik. Ancak röportajinizin ilerleyen bölümlerinde bunun dil sürCmesinin deGil, firsatCi bir yaklaSimin sonucu olduGunu gördük. Zira direkt insan saGliGini etkileyen, yanliS kullanimi durumunda ölümlere neden olabilen ilaC gibi hassas bir alanin, elektronik ürünlerle kiyaslanmasi, hatta uzmanlik gerektirmeyen bir alan olarak algilanmasi, firsatCiliktan baSka bir ifadeyle aCiklanamaz. Elbette herhangi bir metanin ticari bir yaklaSimla satilmasi ve ondan kar elde edilmesi bir “firsatlar dünyasi” sunabilir. Ancak ilaC söz konusu olduGunda bilmelisiniz ki herhangi bir metadan deGil, insan saGliGindan bahsediyoruz.


Sizin de bildiGiniz üzere; ilaC, beS yillik zorlu bir eczacilik eGitiminin konusunu olabilecek kadar Cok yönlü ve bilimsel bir kavramdir. Toplumun her kesiminden ve her yaStan kiSinin ihtiyaC duyduGu, yaygin olarak kullandiGi ilaClar, (reCeteli olsun ya da olmasin) haberde geCen ifadelerin aksine, ciddi bir bilgi, deneyim ve uzmanlik gerektiren, kontrollü bir biCimde kullanilmasi zorunlu olan bir üründür. Öncelikle bunun anlaSilmasi gerekmektedir.


Öte yandan, ilaC ayni zamanda bir zehirdir. Hekim tarafindan yazilmayan, eczaci tarafindan verilmeyen bir ilaC insan hayatini tehlikeye sokabilir. ilaCla ilgili doz, kullanim Sekli, kullanim zamani, birlikte kullanilabilecek ya da kullanilamayacak ilaC ve besinler, kullanim sikliGi gibi faktörler kadar hastayla ilgili faktörler de Cok önemlidir. ilaC pazarlama ve reklâm ürünü haline getirilerek, kontrolsüz bir biCimde ve kolayca market raflarinda ya da drugstore’lardan ulaSilabilecek bir ürün deGildir. Ancak ve ancak ilacin uzmani olan eczaci tarafindan, hastanin yaSi, kilosu ve hatta boyu, cinsiyeti, daha önceden geCirdiGi hastaliklari, kullandiGi diGer ilaClar, beslenme aliSkanliklari ve yaSam Sekli de göz önünde bulundurularak verilebilir.


ilaC, dünya üzerinde, en Cok CeSitle piyasada bulunmasina raGmen hakkinda en az bilgi sahibi olunan ve insanlar üzerinde en fazla komplikasyon riski taSiyan ürün grubudur. Dolayisiyla, ilacin ticarileSmesinden kaynakli ortaya Cikabilecek herhangi tatsiz bir durumun sorumluluGu da aGir olacaktir. Aday üyesi bulunduGumuz Avrupa BirliGi’nin yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divani da Mayis 2009’da aldiGi kararda “eczacilik hizmetlerinin ticarileSmesi, halk saGliGini koruma amaci ile CeliSmektedir” demektedir. Yani, halk saGliGini korumak iCin eczanenin sahibi eczaci olmalidir.


Ayni karar ‘Bir meslek sahibi olarak eczacinin, eczaneyi, yalnizca ekonomik Cikar kaygisiyla deGil, ayni zamanda bir uzmanlik alani olarak iSlettiGi kabul edilir. Kanuna karSi veya mesleki mevzuata aykiri olan bir ihlalin, bir eczacinin yalnizca yatirimini deGil, ayni zamanda kendi mesleki varliGini da tehlikeye atabileceGi gerCeGini göz önünde bulundurursak, eczacinin para kazanmaya iliSkin Sahsi Cikari, almiS olduGu eGitim, uzmanlik deneyi ve sahip olduGu sorumluluGa karSi ikinci plandadir.’ diyerek bunun gerekCesini aCiklamaktadir.


Türk Eczacilari BirliGi de, eczacilarimiz da ilaC fiyat düSüSlerini destekleyerek, ilacin daha Cok satilmasina neden olacak ilaCta reklam olgusuna karSi Cikarak halk saGliGini ticaretin önüne koyduGunu her zaman göstermiStir.


1000 yillik eczacilik mesleGi ve 54 yillik meslek örgütü geleneGi ticari Cikar odaklarina karSi saGliGi korumak konusunda sayisiz deneyime ve kazanima sahiptir. Biz eczacilar ilaC uzmanlari olarak hasta saGliGini tehlikeye sokacak böyle bir yasaya da, ilaci siradan bir meta olarak gören bu tip anlayiSlara da karSiyiz. Bizler, sizin temsil ettiGiniz anlayiSin yerleSmemesi iCin tüm gücümüzü seferber etmeye hazir ve hastalarimizin saGliGini tüccarlarin eline terk etmemeye kararli olduGumuzu ilan ediyoruz.

TüRK ECZACiLARi BiRLiGi
MERKEZ HEYETi

Gazete Haberi iCin Tiklayiniz


Ek-1