ÖZEL HASTANELER YÖNETMELiGi'NDE YAPiLAN DEGiSiKLiGiN UYGULANMASi HAKKiNDA


37.A.00.007169
27.09.2011

BÖLGE ECZACi ODASi
YÖNETiM KURULU BASKANLiGi’NA

ilgi: 23.09.2010 tarih ve 37. A.00.003331 sayili yazimiz.

BilindiGi gibi, 23 Eylül 2010 tarih, 27708 sayili Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler YönetmeliGinde DeGiSiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” yayinlanmiS olup, söz konusu Yönetmelik ilgide kayitli yazimiz ile Odalara duyurulmuStu.

Yayimlanan bu yönetmelik ile, Özel Hastaneler YönetmeliGinin 27. Maddesinde yapilan deGiSiklik sonrasinda, eczaci istihdami iCin yatak sinirlamasi kaldirilarak tüm özel hastanelerde aCilmiS ve aCilacak olan eczanelerin en az bir eczacinin mesul müdürlüGünde iSletilmesi hükme baGlanmiStir.

Hem hasta saGliGi hem de eczaci istihdami aCisindan önemli bir kazanim saGlanmasina yol aCan bu Yönetmelik’in 17. Maddesi ile de, Özel Hastaneler YönetmeliGi’ne eklenen GeCici Madde 15’in 2. Fikrasinda yer alan;

“Bu maddenin yürürlüGe girdiGi tarihten önce ruhsatlandirilmiS hastanelerden eczanesi bulunmayanlar bir yil iCinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.”

ifadesi uyarinca, 23.09.2011 tarihi sonrasinda bu hükmün kapsadiGi hastanelerde bir eczaci sorumluluGunda eczanelerin kurulmuS olmasi gerekmektedir.

Odanizin bulunduGu il ve Odaniza baGli bulunan illerde faaliyet gösteren özel hastanelerin söz konusu yönetmelik gereGince yapmalari gereken düzenlemelerin Oda olarak takipCisi olunmasi hususunu bilgilerinize saygilarimla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KiZiLAY

Genel Sekreter


Özel Hastaneler YönetmeliGinde DeGiSiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik iCin tiklayin